The 2018 Nobel Prize in Physics …Giải Nobel Vật lý năm 2018… The ultimate scientific accolade.Giải thưởng khoa học cuối cùng And Professor Donna Strickland is only the third woman ever to have won a Nobel Prize in Physics.và Giáo sư Donna Strickland là người phụ nữ thứ ba từng đoạt giải Nobel Vật lý. She and her fellow winners were honoured for what the Nobel Committee called ground-breaking1 inventions in laser physics.Bà và những người đồng đoạt giải thưởng được vinh danh vì những phát minh mang tính đột phá trong vật lý laser, theo Uỷ ban Nobel. Professor Strickland devised2 a way to use lasers as very precise drilling or cutting tools.Giáo sư Strickland đã nghĩ ra cách sử dụng tia laser làm công cụ khoan hoặc công cụ cắt với độ chuẩn xác cao. Millions of eye operations are performed every year with these sharpest of laser beams.Hàng triệu ca phẫu thuật mắt được thực hiện mỗi năm với những chùm tia laze sắc nét nhất như thế này. How surprising do you think it is that you're the third woman to win this prize?Bà có ngạc nhiên không khi mình là người phụ nữ thứ ba đạt giải thưởng này? Well that is surprising, isn't it?Ừ, thật là đáng ngạc nhiên phải không? I think that's the story that people want to talk about - that why it should take 60 years.Tôi nghĩ đó là câu chuyện mọi người muốn nói –tại sao lại mất 60 năm để điều này được nhắc đến. There are so many women out there doing fantastic research,Có rất nhiều phụ nữ đã có những nghiên cứu tuyệt vời, so why does it take so long to get recognised3.tại sao họ lại được công nhận quá muộn màng? Physics still has one of the largest gender gaps4 in science.Ngành vật lý học là một trong những ngành có khoảng cách giới tính lớn nhất trong giới khoa học. One recent study concluded that at the current rates it would be more than two centuries until there were equal numbers of senior male and female researchers in the field.Một nghiên cứu gần đây kết luận với tốc độ hiện tại, phải hơn hai thế kỷ nữa số lượng các nhà nghiên cứu thâm niên trong ngành mới bằng nhau xét về giới tính. The last woman to win a Physics Nobel was German-born Maria Goeppert-Mayer in 1963 for her discoveries about the nuclei of atoms.Người phụ nữ cuối cùng đoạt giải Nobel Vật lý là Maria Goeppert-Mayer sinh ra ở Đức vào năm 1963 vì những khám phá của bà về hạt nhân nguyên tử. Before that it was Marie Curie, who shared the 1903 prize with her husband, Pierre.Trước đó là Marie Curie, người đồng đoạt giải thưởng năm 1903 với chồng bà, Pierre. This year's winners hope that breaking this half century hiatus5 will mean the focus in future will be on the research,Những người chiến thắng năm nay hy vọng rằng việc phá vỡ sự thiếu sót tồn tại trong nửa thế kỷ này sẽ hướng đến việc trong tương lai, trọng tâm sẽ là tác phẩm nghiên cứu rather than the gender of the researcher.hơn là giới tính của nhà nghiên cứu.

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home BBC Người phụ nữ đầu tiên đạt giải Nô-ben Vật lý trong vòng 55 năm qua

Người phụ nữ đầu tiên đạt giải Nô-ben Vật lý trong vòng 55 năm qua

by Phạm Thư
First woman Physics Nobel winner in 55 years

Người phụ nữ đầu tiên đạt giải Nô-ben Vật lý trong vòng 55 năm qua

 

Transcript

The 2018 Nobel Prize in Physics … The ultimate scientific accolade. And Professor Donna Strickland is only the third woman ever to have won a Nobel Prize in Physics. She and her fellow winners were honoured for what the Nobel Committee called ground-breaking1 inventions in laser physics.

Giải Nobel Vật lý năm 2018… Giải thưởng khoa học cuối cùng và Giáo sư Donna Strickland là người phụ nữ thứ ba từng đoạt giải Nobel Vật lý. Bà và những người đồng đoạt giải thưởng được vinh danh vì những phát minh mang tính đột phá trong vật lý laser, theo Uỷ ban Nobel.

Professor Strickland devised2 a way to use lasers as very precise drilling or cutting tools. Millions of eye operations are performed every year with these sharpest of laser beams.

Giáo sư Strickland đã nghĩ ra cách sử dụng tia laser làm công cụ khoan hoặc công cụ cắt với độ chuẩn xác cao. Hàng triệu ca phẫu thuật mắt được thực hiện mỗi năm với những chùm tia laze sắc nét nhất như thế này.

How surprising do you think it is that you’re the third woman to win this prize? 

Bà có ngạc nhiên không khi mình là người phụ nữ thứ ba đạt giải thưởng này?

First woman Physics Nobel winner in 55 years

Professor Donna Strickland, joint winner, Nobel Prize in Physics

Giáo sư Donna Strickland, người đồng giải thưởng Nobel Vật lý

Well that is surprising, isn’t it? I think that’s the story that people want to talk about – that why it should take 60 years. There are so many women out there doing fantastic research, so why does it take so long to get recognised3.

Ừ, thật là đáng ngạc nhiên phải không? Tôi nghĩ đó là câu chuyện mọi người muốn nói –tại sao lại mất 60 năm để điều này được nhắc đến. Có rất nhiều phụ nữ đã có những nghiên cứu tuyệt vời, tại sao họ lại được công nhận quá muộn màng?

Physics still has one of the largest gender gaps4 in science. One recent study concluded that at the current rates it would be more than two centuries until there were equal numbers of senior male and female researchers in the field.

Ngành vật lý học là một trong những ngành có khoảng cách giới tính lớn nhất trong giới khoa học. Một nghiên cứu gần đây kết luận với tốc độ hiện tại, phải hơn hai thế kỷ nữa số lượng các nhà nghiên cứu thâm niên trong ngành mới bằng nhau xét về giới tính.

The last woman to win a Physics Nobel was German-born Maria Goeppert-Mayer in 1963 for her discoveries about the nuclei of atoms. Before that it was Marie Curie, who shared the 1903 prize with her husband, Pierre. This year’s winners hope that breaking this half century hiatus5 will mean the focus in future will be on the research, rather than the gender of the researcher.

Người phụ nữ cuối cùng đoạt giải Nobel Vật lý là Maria Goeppert-Mayer sinh ra ở Đức vào năm 1963 vì những khám phá của bà về hạt nhân nguyên tử. Trước đó là Marie Curie, người đồng đoạt giải thưởng năm 1903 với chồng bà, Pierre. Những người chiến thắng năm nay hy vọng rằng việc phá vỡ sự thiếu sót tồn tại trong nửa thế kỷ này sẽ hướng đến việc trong tương lai, trọng tâm sẽ là tác phẩm nghiên cứu, hơn là giới tính của nhà nghiên cứu.

Need-to-know language

1. ground-breaking (adj) sáng tạo, đột phá

Ex: The invention of light bulb is one of the ground-breaking inventions ever in the human history.

Phát minh đèn điện là một trong những phát minh mang tính đột phá nhất trong lịch sử nhân loại.

2. to devise (v) /di’vaiz/ nghĩ ra, sáng chế, phát minh

Ex: I devised a way to make my students remember vocabulary better.

Tôi đã nghĩ ra cách để học sinh nhớ từ vựng tốt hơn

3. to get recognised: được công nhận

Ex: I struggled a lot for my efforts to be recognised.

Tôi đã đấu tranh rất nhiều để những cố gắng của tôi được công nhận

4. gender gap: khoảng cách về giới tính

Ex: Gender gap is one of the current biggest proplems in the USA

Khoảng cách về giới tính là một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay ở Mỹ.

5. hiatus (n) /hai´eitəs/ chỗ thiếu sót (nghĩa trong bài)

Ex: One of the hiatuses in the investigation is that police did not explain why the shoes were left at the scene.

Một trong những thiếu sót của cuộc điều tra là cảnh sát đã không chứng minh được tại sao chiếc giày bị để lại hiện trường.

Luyện tập+

 

 

You may also like

1 comment

Vũ Nguyễn Tất Đạt 13/09/2020 - 11:00

nice

Reply

Leave a Comment