Home Thế giới Sử dụng cần sa trong thai kỳ có thể khiến trẻ sinh ra có xu hướng bạo lực hoặc lo âu

Sử dụng cần sa trong thai kỳ có thể khiến trẻ sinh ra có xu hướng bạo lực hoặc lo âu

by Nguyễn Hằng
culture of marijuana use. Addiction and benefits of smoking cannabis

More and more women are using weed in pregnancy but they may want to think twice.

Ngày càng có nhiều phụ nữ sử dụng cần sa trong thai kỳ nhưng có thể họ phải suy nghĩ lại về điều này.

Researchers have found a link between marijuana use by expectant mothers and autism and childhood psychosis. Now, a small study has shown how cannabis use can affect the placenta and may be linked to higher levels of anxiety, aggression and hyperactivity in children.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc sử dụng cần sa trong thai kỳ với chứng tự kỷ và rối loạn tâm thần ở trẻ em. Hiện tại, một nghiên cứu nhỏ đã chỉ ra lý do cần sa có thể ảnh hưởng đến nhau thai và có thể liên quan đến việc mức độ lo lắng, bạo lực và tăng động ở trẻ em tăng lên.

The US researchers looked at 322 mother-child pairs based in New York City who were part of a wider research project on stress in pregnancy. When the children were between 3 and 6 years old, hormone levels were measured from hair samples, electrocardiogram recordings were used to measure heart function, and behavioral and emotional functioning was assessed based on parental surveys.

Các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ đã xem xét 322 cặp mẹ – con tại Thành phố New York, một phần của dự án nghiên cứu lớn hơn về tình trạng căng thẳng trong thai kỳ. Khi trẻ từ 3 đến 6 tuổi, nồng độ hormone được đo từ mẫu tóc, thiết bị ghi điện tâm đồ được sử dụng để đo chức năng tim, và chức năng hành vi và cảm xúc được đánh giá dựa trên khảo sát của bố mẹ.

The study team also looked at placental tissue collected at the time of birth for some of the participants.”This new study supports a growing body of evidence that smoking cannabis during pregnancy is associated with adverse outcomes for women and their children,” Dr. Daghni Rajasingam, consultant obstetrician and spokesperson for the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists in the United Kingdom, told the Science Media Centre in London.

Nhóm nghiên cứu cũng xem xét mô nhau thai được thu thập tại thời điểm sinh của một số người tham gia. “Nghiên cứu mới này càng củng cố các bằng chứng cho thấy việc hút cần sa trong thời kỳ mang thai có liên quan đến những kết quả bất lợi cho phụ nữ và con cái của họ”, Tiến sĩ Daghni Rajasingam, bác sĩ sản khoa tư vấn và là người phát ngôn của Trường Cao đẳng Sản phụ khoa Hoàng gia ở Vương quốc Anh, nói với tờ Science Media Center tại London.

“We know from previous studies that using cannabis during pregnancy is linked to impaired fetal brain development, stillbirth, low birth weight, and pre-term birth. This new evidence adds to these existing safety concerns, suggesting that cannabis use in pregnancy could lead to higher anxiety, aggression, hyperactivity, and levels of the stress hormone cortisol in the children,” she said.

“Chúng tôi biết từ các nghiên cứu trước đây rằng sử dụng cần sa trong thời kỳ mang thai có liên quan đến sự suy giảm trong quá trình  phát triển não bộ của thai nhi, thai chết lưu, trẻ sơ sinh nhẹ cân và sinh non. Bằng chứng mới này càng làm tăng những lo ngại hiện hữu về sự an toàn, và cho thấy rằng việc sử dụng cần sa trong thai kỳ có thể dẫn đến chứng lo âu, xu hướng bạo lực, hiếu động thái quá và mức độ hormone căng thẳng cortisol ở trẻ em, ” bà nói.

“There is only a small sample of women and children used in this study, and we would like to see more research done in this area.”

“Chỉ có một mẫu nhỏ phụ nữ và trẻ em được sử dụng trong nghiên cứu này, và chúng tôi muốn xem xét thêm các nghiên cứu được thực hiện trong lĩnh vực này.”

Nguồn CNN

Marijuana /ˌmær.əˈwɑː.nə/-n: cần sa

Smoking marijuana is detrimental to your lungs– Hút cần sa gây hại cho phổi của bạn

Cần sa là một loại ma túy lấy từ cây dầu gai có tên là Cannabis Sativa. Hiện nay trong giới trẻ sử dụng các tên khác nhau cho cùng một loại cần sa xuất phát từ cây Cannabis Sativa như “bồ đà”, “bu”, “cỏ”, “tài mà”, “pin” được sử dụng dưới dạng hút, vape, hít, uống hoặc ăn nhằm mục đích thỏa mãn cá nhân và giải trí. Nhưng cần sa có các hợp chất làm thay đổi tâm trí ảnh hưởng đến cả não và cơ thể do đó gây hại cho sức khỏe của người sử dụng.

Psychosis /saɪˈkəʊ.sɪs/-chứng rối loạn tâm thần

Excessive stress can lead to psychosis. -Căng thẳng quá nhiều có thể dẫn đến rối loạn tâm thần

Hyperactivity /ˌhaɪ.pər.ækˈtɪv.ə.ti/-n: Tăng động

Hyperactivity is one of the signs of  psychosis.-Tăng động là một trong những biểu hiện của chứng rối loạn tâm thần.

Electrocardiogram /iˌlek.trəˈkɑː.di.ə.ɡræm/-n: điện tâm đồ

Điện tâm đồ viết tắt là ECG, là phương pháp theo dõi hoạt động, tốc độ cũng như nhịp điệu của tim. Khi tim hoạt động, tim co bóp sẽ phát ra các biến thiên của dòng điện, lúc này điện tâm đồ là một đường cong có chức năng ghi lại các biến thiên đó. Thông qua đọc điện tim, ta có thể biết được khả năng tống máu của tim, biết được nhịp điệu và tốc độ của tim.

To be associated with /əˈsəʊ.si.eɪ.tɪd/-adj: có liên quan đến

His hyperactivity might be associated with marijuana. -Tình trạng tăng động của anh ta có thể liên quan đến cần sa.

 

You may also like

Leave a Comment