Home Thế giới Tay vợt Djokovic thắng kiện, tiếp tục ở lại Australia

Tay vợt Djokovic thắng kiện, tiếp tục ở lại Australia

by Mai Lan
World number one Novak Djokovic was released from Australian immigration detention on Monday after winning a court challenge to revive his bid to win a record 21st Grand Slam title at the upcoming Australian Open.

Tay vợt số một thế giới Novak Djokovic đã được gỡ bỏ khỏi lệnh tạm giam người nhập cư Úc vào thứ Hai vừa qua sau khi thắng kiện trước tòa để hồi sinh lại tham vọng giành danh hiệu Grand Slam thứ 21 tại Australian Open sắp tới.

Judge Anthony Kelly ruled the federal government’s decision last week to revoke the tennis star’s visa to enter the country was “unreasonable” and ordered Djokovic be released.

Thẩm phán Anthony Kelly đã phán quyết quyết định của chính phủ liên bang vào tuần trước về việc thu hồi thị thực nhập cảnh của ngôi sao quần vợt này là “vô lý” và yêu cầu trả tự do cho Djokovic.

Djokovic’s plight has been closely followed around the world, creating political tensions between Belgrade and Canberra and sparking heated debate over national vaccination mandates.

Tình cảnh của Djokovic đã được theo dõi sát sao trên khắp thế giới, nó tạo ra sự căng thẳng chính trị giữa Belgrade và Canberra và làm dấy lên cuộc tranh luận nóng hổi về các lệnh tiêm chủng quốc gia.

News of his release was greeted with noisy celebrations of drum beating and dancing by a group of around 50 supporters, many draped in the Serbian flag, outside the Melbourne court.

Tin tức về việc anh được thả đã được chào đón bằng những màn ăn mừng đánh trống và nhảy múa ồn ào của một nhóm khoảng 50 người ủng hộ, nhiều người khoác trên mình lá cờ Serbia, bên ngoài tòa án Melbourne.

Kelly also ordered the federal government pay legal costs for Djokovic, who spent several days in an immigration detention hotel, noting that his lawyers argued his “personal and professional reputation and his economic interests may be directly affected.”

Kelly cũng yêu cầu chính phủ liên bang chi trả các chi phí pháp lý cho Djokovic, người đã ở nhiều ngày trong một khách sạn giam giữ người nhập cư, ông cho biết rằng các luật sư của anh ta đã lập luận rằng “danh tiếng cá nhân và nghề nghiệp cũng như lợi ích kinh tế của anh ấy có thể bị ảnh hưởng trực tiếp.”

Lawyers for the federal government, however, indicated the fight may not be over, telling the court Immigration Minister Alex Hawke was reserving the right to exercise his personal power to again revoke Djokovic’s visa.

Tuy nhiên, các luật sư của chính phủ liên bang cho biết cuộc chiến có thể chưa kết thúc, họ nói trước tòa án rằng Bộ trưởng Nhập cư Alex Hawke đang bảo lưu quyền thực hiện quyền lực cá nhân của mình để thu hồi thị thực của Djokovic một lần nữa.

Hawke’s office did not immediately respond to requests for comment.

Văn phòng của Hawke đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Djokovic, who was present in his lawyers’ chambers for the hearing, did not immediately emerge in public or make a statement after the ruling. The Australian Open starts on Jan. 17.

Djokovic, người có mặt trong phòng luật sư của mình trong phiên điều trần, đã không xuất hiện ngay lập tức trước công chúng hoặc đưa ra tuyên bố sau phán quyết. Giải Úc mở rộng bắt đầu vào ngày 17 tháng 1.

Kelly said he had quashed the government decision to cancel Djokovic’s visa because the player was not given enough time to speak to tennis organisers and lawyers to respond fully after he was notified of the intent to cancel his visa.

Kelly cho biết ông đã bác bỏ quyết định của chính phủ về việc hủy visa của Djokovic vì tay vợt này không có đủ thời gian để nói chuyện với các nhà tổ chức quần vợt và luật sư để trả lời đầy đủ sau khi anh được thông báo về ý định hủy visa của mình.

Kelly noted that officials at Melbourne’s airport made the player switch off his phone from midnight to around 7.42 a.m. local time, when the decision to cancel his visa was made.

Kelly cho biết rằng các quan chức tại sân bay Melbourne đã yêu cầu tay vợt này tắt điện thoại từ nửa đêm đến khoảng 7:42 sáng theo giờ địa phương, khi quyết định hủy visa của anh ấy được đưa ra.

Officials also reneged on an agreement to give Djokovic until 8.30 a.m. to speak to tournament organiser Tennis Australia and lawyers, the judge said.

Các quan chức cũng thay đổi thỏa thuận rằng cho Djokovic đến 8h30 sáng để nói chuyện với nhà tổ chức giải đấu Tennis Australia và các luật sư, vị thẩm phán cho biết.

Djokovic was instead woken up by officials at around 6.00 a.m. after a brief rest and said he felt pressured to respond. The player, a long-term vocal opponent of mandatory vaccination, told border officials he was unvaccinated and had had Covid-19 twice, according to a transcript of the interview.

Thay vào đó, Djokovic đã bị các quan chức đánh thức vào khoảng 6 giờ sáng sau giấc nghỉ ngắn ngủi và nói rằng anh cảm thấy bị áp lực phải trả lời. Theo nội dung cuộc phỏng vấn, tay vợt này, một người phản đối lâu năm về việc tiêm phòng bắt buộc, đã nói với các quan chức biên giới rằng anh ta chưa được tiêm phòng và đã mắc Covid-19 hai lần.

Kelly earlier told the court it appeared Djokovic had sought and received the required medical exemption from Covid-19 vaccination on the basis that he had contracted the virus last month. He had presented evidence of this before he travelled to Melbourne and when he landed on Wednesday evening.

Kelly trước đó đã nói với tòa án rằng có vẻ như Djokovic đã tìm kiếm và nhận được sự miễn trừ y tế bắt buộc đối với việc tiêm chủng Covid-19 trên cơ sở anh ta đã nhiễm vi rút vào tháng trước. Anh ta đã đưa ra bằng chứng về điều này trước khi anh ta đến Melbourne và khi anh ta hạ cánh vào tối thứ Tư.

“What more could this man have done?” Kelly said.

“Người đàn ông này có thể làm gì hơn thế nữa?” Kelly nói.

Tennis Australia CEO Craig Tiley said earlier that his organisation had spoken with federal and state officials for months to ensure the safe passage of players. Tennis Australia did not immediately respond to a request for comment.

Giám đốc điều hành của Tennis Australia Craig Tiley trước đó cho biết tổ chức của ông đã nói chuyện với các quan chức liên bang và tiểu bang trong nhiều tháng để đảm bảo các tay vợt qua lại an toàn. Tennis Australia đã không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận.

It was not immediately clear if the ruling would affect Czech player Renata Voracova, who was detained in the same detention hotel as Djokovic after having her visa revoked after issues with her vaccine exemption. Voracova left the country on Friday without challenging her status, the Czech Foreign Ministry said.

Hiện vẫn chưa rõ liệu phán quyết có ảnh hưởng đến tay vợt người Séc, Renata Voracova hay không, người bị giam giữ trong cùng một khách sạn với Djokovic sau khi bị thu hồi thị thực sau các vấn đề với việc miễn tiêm vắc-xin. Bộ Ngoại giao Séc cho biết Voracova đã rời nước hôm thứ Sáu mà không đấu tranh cho tình trạng của mình.

Djokovic’s case had caused anger in Australia, where more than 90 percent of the adult population is double vaccinated and public opinion has been largely against the player.

Trường hợp của Djokovic từng gây phẫn nộ ở Australia, nơi hơn 90% dân số trưởng thành tiêm vắc xin kép và dư luận phần lớn chống lại tay vợt này.

*Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/world/tennis-star-djokovic-wins-court-battle-to-stay-in-australia-4414493.html

Từ mới:

detention (n)                    /dɪˈten.ʃən/                        sự giam giữ

revoke (v)                        /rɪˈvəʊk/                             thu hồi
plight (n)                          /plaɪt/                                  tình cảnh, hoàn cảnh khó khăn
drape (v)                          /dreɪp/                                 khoác, mặc cái gì đó 
quash (v)                         /kwɒʃ/                                   bác bỏ
renege (v)                       /rɪˈneɪɡ/                                thay đổi, làm gì đó khác so với trước

You may also like

Leave a Comment