Home Thế giới Taylor Swift tiết lộ nhiều điều thú vị về album “Red”

Taylor Swift tiết lộ nhiều điều thú vị về album “Red”

by Mai Lan
Taylor Swift’s reworking of her seminal 2012 album, Red, has been released to much fanfare. But just before it did, the pop megastar revealed what she finds most exciting about the album’s release.

Việc Taylor Swift thu âm lại album thuộc quyền sở hữu của cô, Red (năm 2012), hiện đã được phát hành gây chú ý cho nhiều người hâm mộ. Nhưng ngay trước khi nó được tung ra, siêu sao nhạc pop đã tiết lộ những điều thú vị nhất mà cô thấy về việc phát hành album.

Red (Taylor’s Version) dropped on streaming services on Friday and the 30 track album features new versions of beloved songs such as the title track “Red” and “All Too Well.”

Red (Taylor’s Version) đã xuất hiện trên các nền tảng phát trực tuyến vào thứ sáu và album gồm 30 ca khúc, có các phiên bản mới của các bài hát được yêu thích như ca khúc chủ đề “Red” và “All Too Well.”

The re-recording of “All Too Well,” which is famously about the singer’s break up with Jake Gyllenhaal, is the thing she is most excited about on Red (Taylor’s Version).

Bản thu âm lại “All Too Well”, nổi tiếng về cuộc chia tay của nữ ca sĩ với Jake Gyllenhaal, là điều cô ấy hào hứng nhất trên Red (Taylor’s Version).

“And that’s the thing I’m the most excited about, ’cause it’s the original lyrics,” Swift said during an appearance on The Tonight Show on Thursday.

“Và đó là điều tôi hào hứng nhất, vì đó là lời bài hát gốc,” Swift nói trong một lần xuất hiện trên The Tonight Show vào thứ năm.

The 31-year-old told host Jimmy Fallon: “I’m really excited about it. I’ve been going through the process of re-recording all of my older music and in the process, I’ve dug up these songs that I wrote along the way that didn’t make the album because I thought ‘I want to save this for the next album’—but then next album would be a completely different thing.”

Nữ ca sĩ 31 tuổi nói với người dẫn chương trình Jimmy Fallon: “Tôi thực sự hào hứng với nó. Tôi đã trải qua quá trình thu âm lại tất cả các bản nhạc cũ của mình và trong quá trình đó, tôi đã đào lại được những bài hát này. Tôi đã viết mà không nghĩ mình sẽ tạo ra một album vì tôi nghĩ “Tôi muốn để dành điều này cho album tiếp theo” – nhưng rồi album tiếp theo lại là một điều hoàn toàn khác. “

Swift is on a mission to re-record her first six albums after ownership of their masters was transferred to record executive/entrepreneur Scooter Braun.

Swift đang thực hiện việc thu âm lại sáu album đầu tiên của cô sau khi quyền sở hữu của chúng được chuyển cho giám đốc điều hành / chủ hãng thu âm Scooter Braun.

She added: “It turns out this [album] is an opportunity for me to go back and re-record all the music that was on the original album and then what I’m really excited about is a few songs that no one has ever heard before that were supposed to be on that album.”

Cô ấy nói thêm: “Hóa ra [album] này là cơ hội để tôi quay lại và thu âm lại tất cả các bản nhạc có trong album gốc và sau đó điều tôi thực sự hào hứng là một vài bài hát chưa từng được khán giả nghe trước đó lẽ ra đã phải có trong album.”

The record also features collaborations from artists like Chris Stapleton and Pheobe Bridgers.

Bản thu âm mới cũng có sự hợp tác của các nghệ sĩ như Chris Stapleton và Pheobe Bridgers.

As for “All Too Well,” the updated version is 10 minutes long, Swift revealed to Fallon.

Swift tiết lộ với Fallon, về phần “All Too Well,” phiên bản mới được cập nhật dài 10 phút.

“When I was writing the Red album I knew I had a favorite on the album and it was a song called “All Too Well,” she explained.

Cô ấy giải thích: “Khi tôi viết album Red, tôi biết rằng tôi có một bài hát yêu thích trong album và đó là bài hát có tên” All Too Well “.

“But oftentimes, my personal favorites don’t line up with songs that end up being singles or having videos, I always just have these favorites where I’m like ‘that one is just my favorite.’

“Nhưng thông thường, các bài hát yêu thích cá nhân của tôi không phải là các bài hát sẽ trở thành đĩa đơn hoặc có video, tôi luôn muốn ‘bài đó chỉ là bài yêu thích của mình.’

“But what happened with this album, is this song became the fans’ favorite on its own. My favorite and their favorite aligned.”

“Nhưng điều gì đã xảy ra với album này, có phải bài hát này đã trở thành bài hát yêu thích của người hâm mộ theo cách riêng của nó không? Tôi và người hâm mộ có chung bài hát yêu thích.”

Swift said that she was going through a tough time when the song was written.

Swift nói rằng cô ấy đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi bài hát được viết.

 

*Bài viết của tác giả Emma Nolan trên báo Newsweek, xem tiếp bài viết tại link: https://www.newsweek.com/taylor-swift-red-album-jake-gyllenhaal-most-excited-jimmy-fallon-1648560

*Bài viết được livestream trên Fanpage chính thức của Báo song ngữ, link tại đây

Từ mới:

fanfare (n)                    /ˈfæn.feər/           sự phô trương

megastar (n)               /ˈmeɡ.ə.stɑːr/       siêu sao (điện ảnh)

appearance (n)          /əˈpɪə.rəns/           sự xuất hiện

dig st up ( PhV)                                      đào lên

entrepreneur (n)      /ˌɒn.trə.prəˈnɜːr/    doanh nhân

reveal (v)                  /rɪˈviːl/                    tiết lộ

You may also like

Leave a Comment