Home Thế giới Hoa Kỳ: Những người được tiêm phòng đầy đủ không cần đeo khẩu trang

Hoa Kỳ: Những người được tiêm phòng đầy đủ không cần đeo khẩu trang

by Nguyệt Minh
U.S. health officials say Americans who are fully vaccinated against COVID-19 do not need to wear face coverings or social distance in most places.

Các quan chức y tế Hoa Kỳ cho biết những người Mỹ đã được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ không cần phải đeo khẩu trang che mặt hoặc thực hiện giãn cách xã hội ở hầu hết các nơi.

The change means that the United States can begin to re-open society and the nation after the year-long coronavirus health emergency.

Sự thay đổi này có nghĩa là Hoa Kỳ có thể bắt đầu phát triển lại xã hội và đất nước sau một một năm chìm trong tình trạng khẩn cấp về sức khỏe do virus corona.

Dr. Rochelle Walensky is the director of the Centers for Disease Control and Prevention, known as the CDC. She said Thursday, “Anyone who is fully vaccinated can participate in indoor and outdoor activities – large or small — without wearing a mask or physically distancing.”

Tiến sĩ Rochelle Walensky là giám đốc của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, còn được gọi tắt là CDC. Cô ấy đã đưa ra thông báo vào thứ Năm: “Bất kỳ ai đã được tiêm chủng đầy đủ đều có thể tham gia các hoạt động trong nhà và ngoài trời – dù lớn hay nhỏ – mà không cần phải đeo khẩu trang hoặc thực hiện giãn cách vật lý.”tong-thong-my-joe-biden

Walensky added, “If you are fully vaccinated, you can start doing the things that you had stopped doing because of the pandemic.”

Walensky nói thêm rằng : “Nếu bạn được tiêm chủng đầy đủ, bạn có thể bắt đầu hoàn thành tiếp những việc mà bạn đã ngừng làm vì đại dịch.”

She said the decision is based on the decreasing number of COVID-19 cases in America and the agency’s understanding of how the virus spreads. She noted that studies from the U.S. and Israel have shown that the approved vaccines are strongly protective in real situations. The vaccines, she added, continue to work although new versions, or variants, of the virus are spreading.

Bà cho biết quyết định này dựa trên số lượng trường hợp COVID-19 đang giảm dần ở Mỹ và sự hiểu biết của trung tâm về cách thức lây lan của vi rút. Bà lưu ý thêm, các nghiên cứu từ Hoa Kỳ và Israel đã chỉ ra rằng các loại vắc xin đã được phê chuẩn có khả năng bảo vệ mạnh mẽ trong các tình huống thực tế. Bà nói thêm, vắc-xin vẫn tiếp tục hoạt động cho dù các phiên bản hoặc biến thể mới của vi rút đang lan rộng.

The new CDC guidance, however, still calls for wearing masks in settings like buses, airplanes and hospitals. And Walensky also advises people with weak immune systems, such as those undergoing cancer treatment, to talk with their doctors before giving up their masks.

Tuy nhiên, hướng dẫn mới của CDC vẫn kêu gọi mọi người đeo khẩu trang ở những nơi như xe buýt, máy bay và bệnh viện. Và Walensky cũng khuyên những người có hệ miễn dịch kém, chẳng hạn như những người đang điều trị ung thư, nên nói chuyện với bác sĩ của họ trước khi quyết định không đeo khẩu trang nữa.

The CDC reported this week that about 154 million people in the United States have received at least one shot of vaccine. The agency noted that more than 117 million have been fully vaccinated.

CDC đã đưa ra báo cáo trong tuần này rằng có khoảng 154 triệu người ở Mỹ đã được tiêm ít nhất một mũi vắc-xin. Cơ quan này lưu ý rằng hơn 117 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ.

tiem-chung-vac-xinThis week, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) also permitted the use of the Pfizer/BioNTech vaccine for children as young as 12.

Trong tuần này, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cũng cho phép sử dụng vắc xin Pfizer / BioNTech cho trẻ em dưới 12 tuổi.

The new guidance comes as the U.S. is starting an aggressive campaign to vaccinate those who have not yet received the shots.

Hướng dẫn mới được đưa ra khi Hoa Kỳ đang bắt đầu một chiến dịch tích cực để tiêm vắc-xin cho những người chưa được tiêm chủng.

On Tuesday, U.S. President Joe Biden talked about a partnership with companies to provide free transportation for people to and from vaccination centers. He also told the nation’s governors, “We have to make it easier and more convenient for all Americans to get vaccinated.”

Vào thứ Ba, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nói về việc hợp tác với các công ty để cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí cho mọi người đến và đi từ các trung tâm tiêm chủng. Ông cũng nói với các thống đốc quốc gia, “Chúng ta phải làm cho việc tiêm chủng của tất cả người Mỹ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.”

Nguồn VOA

emergency  /ɪˈmɜː.dʒən.si/  – n : tình trạng khẩn cấp

Ex: The government has declared a state of emergency – Chính phủ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

participate  /pɑːˈtɪs.ɪ.peɪt/  – v : tham gia

Ex: She never participates in any of our discussions. – Cô ấy chưa bao giờ tham gia vào những cuộc tranh luận của chúng tôi.

mask   /mɑːsk/ – n : mặt nạ

Ex: We had to wear a protective mask and goggles. – Chúng tôi phải đeo mặt nạ và kính bảo hộ.

treatment   /ˈtriːt.mənt/  – n : sự đối xử, sự đối đãi.

Ex: Peter gets special treatment because he knows the boss. – Peter được đối xử đặc biệt vì anh ta quen biết với ông chủ.

campaign  /kæmˈpeɪn/  – n : chiến dịch.

Ex: The protests were part of their campaign against the proposed building development in the area. – Các cuộc biểu tình là một phần trong chiến dịch phản đối việc xây dựng tòa nhà được đề xuất trong khu vực.

convenient    /kənˈviː.ni.ənt/ –  adj : tiện lợi, thuận tiện.

Ex: Our shop has very convenient opening hours. – Cửa hàng của chúng tôi có giờ mở cửa rất thuận tiện.

You may also like

Leave a Comment