Home Thế giới Nhiều trẻ em đi học hè trở lại sau một năm tự học ở nhà

Nhiều trẻ em đi học hè trở lại sau một năm tự học ở nhà

by Nguyệt Minh
After her three children were vaccinated, Aja Purnell-Mitchell asked them what they wanted to do for the summer.
Sau khi ba đứa con của cô được tiêm phòng, Aja Purnell-Mitchell hỏi chúng muốn làm gì cho mùa hè.
All three agreed: summer school—at school, itself.
Cả ba đều đồng ý: chúng sẽ đi học hè ở trường.
The family lives in Durham County, North Carolina, where school buildings shut in March 2020, the start of the COVID-19 crisis. Students have been in distance-learning since then.
Gia đình này sống ở Quận Durham, Bắc Carolina, nơi các trường học đóng cửa vào tháng 3 năm 2020, thời điểm bắt đầu cuộc khủng hoảng COVID-19. Sinh viên đã được đào tạo từ xa kể từ đó.
Purnell-Mitchell hopes in-person summer school will help life return to normal.
Purnell-Mitchell hy vọng lớp học hè trực tiếp sẽ giúp cuộc sống trở lại bình thường.
“Getting them back into it, helping them socialize back with their friends, maybe meet some new people, and, of course, pick up the things that they lacked on Zoom,” she said.
“Đưa họ trở lại với trường học, giúp họ hòa nhập trở lại với bạn bè, có thể gặp gỡ một số người mới, và tất nhiên, học hỏi những thứ mà trên Zoom không có” cô nói.
Zoom is an online video system. Many teachers in the United States used it and similar sites to teach their students at home.
Zoom là một hệ thống video trực tuyến. Nhiều giáo viên ở Hoa Kỳ đã sử dụng nó và các trang web tương tự để dạy học sinh của họ tại nhà.lop-hoc
Communities across the U.S. are preparing for increased interest in summer education programs. They have expanded offerings and are paying teachers more than usual to work over the break.
Các cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ đang chuẩn bị để tăng cường sự quan tâm đến các chương trình giáo dục mùa hè. Họ đã mở rộng các dịch vụ và đang trả tiền cho giáo viên nhiều hơn bình thường để làm việc trong thời gian nghỉ.
The most recent federal COVID-19 bill provides billions of dollars in aid to states. The Biden administration is requiring them to use some of it for widening their summer programs.
Dự luật COVID-19 liên bang gần đây nhất cung cấp hàng tỷ đô la viện trợ cho các bang. Chính quyền Biden đang yêu cầu họ sử dụng một số trong số đó để mở rộng các chương trình mùa hè.
The U.S. Department of Education said it is too early to know how many students will go to classes this summer. The number, however, is sure to be higher than the estimated 3.3 million who attended in summer of 2019.
Bộ Giáo dục Hoa Kỳ cho biết còn quá sớm để biết có bao nhiêu học sinh sẽ đến lớp vào mùa hè này. Tuy nhiên, con số chắc chắn sẽ cao hơn con số ước tính 3,3 triệu người đã tham dự vào mùa hè năm 2019.
In Montgomery, Alabama, more than 12,000 of the community’s 28,000 students enrolled before the June 1 deadline. Usually, about 2,500 go to summer school.
Tại Montgomery, Alabama, hơn 12.000 trong tổng số 28.000 sinh viên của cộng đồng đã đăng ký trước thời hạn ngày 1 tháng 6. Thông thường, khoảng 2.500 học sinh đi học hè.truong-hoc
The city of Philadelphia, Pennsylvania had enrolled 14,700 by Friday and was expecting more to come. Last summer, just 9,300 students attended the offered online classes.
Thành phố Philadelphia, Pennsylvania đã ghi nhận 14.700 học sinh vào thứ Sáu và đang mong đợi nhiều hơn nữa sẽ đến. Mùa hè năm ngoái, chỉ có 9.300 học sinh tham dự các lớp học trực tuyến được cung cấp.
“It’s an understatement to say the needs are greater this year,” said Kalman Hettleman. He is an education policy expert in Maryland.
Kalman Hettleman cho biết: “Thật là thiếu chính xác khi nói rằng nhu cầu lớn hơn trong năm nay. “Ông là một chuyên gia về chính sách giáo dục ở Maryland.
Hettleman worries most about the reading skills of poorer, younger students. Many were having problems before schools closed. Now, after a year at home, they will have fallen even further behind.
Hettleman lo lắng nhất về kỹ năng đọc của những học sinh kém hơn, nhỏ tuổi hơn. Nhiều người đã gặp vấn đề trước khi trường học đóng cửa. Bây giờ, sau một năm ở quê nhà, họ sẽ còn tụt lại phía sau hơn nữa.
Hettleman said, “It’s not realistic to think that summer school, no matter how good or intense, will close all the gaps….”
Hettleman chia sẻ: “Thật không thực tế khi nghĩ rằng học hè, bất kể tốt hay căng thẳng, sẽ thu hẹp mọi khoảng cách….”
He wants to see required summer school, as well as special classes during the next school year, for many children in Baltimore, Maryland’s largest city.
Anh ấy muốn xem trường học hè bắt buộc, cũng như các lớp học đặc biệt trong năm học tới, cho nhiều trẻ em ở Baltimore, thành phố lớn nhất của Maryland.

Nguồn VOA

pick up    – v : học hỏi

Ex: When I got back from Tokyo I realised that I had picked up quite a few Japanese words.  – Khi trở về từ Tokyo tôi nhận ra rằng tôi đã học được nhiều từ Nhật.

Community  /kæmˈpeɪn/   – n : cộng đồng

Ex: He’s well known in the local community.  –  Anh ấy nổi tiếng trong cộng đồng địa phương.

enroll  /ɪnˈroʊl/  – v : ghi danh

Ex: He is enrolled as a part-time student.  –  Anh ấy được ghi danh là một sinh viên bán thời gian.

deadline  /ˈded.laɪn/  – n : hạn chót

Ex: There’s no way I can meet that deadline.  –  Không có cách nào tôi có thể đáp ứng thời hạn đó.

gap  /ɡæp/  – n : lỗ hổng, khoảng trống, khoảng cách

Ex: The children squeezed through a gap in the wall.   –  Những đứa trẻ chui qua một khe hở trên tường.

 

 

 

You may also like

Leave a Comment