Home Thế giới Ung thư là mục tiêu tiếp theo của vaccine mRNA

Ung thư là mục tiêu tiếp theo của vaccine mRNA

by Phạm Thư
Ozlem Tureci started the German drug company BioNTech with her husband Ugur Sahin in 2008.

Ozlem Tureci bắt đầu công ty dược phẩm Pháp BioNTech cùng với chồng mình Ugur Sahin vào 2008.

The two are now known for doing important work on the Pfizer-BioNTech vaccine against the coronavirus. But they started their company to work on a cure for cancer. In fact, the doctors started a different company about 20 years ago to work on cancer drugs. They sold that company for about $1 billion in 2016.

Hai người được biết đến nhờ thực hiện các công việc trọng yếu trong vaccine Pfizer-BioNTech chống virus corona. Nhưng họ thành lập công ty để nghiên cứu loại thuốc cho ung thư. Thực tế, hai vị bác sĩ này đã thành lập một công ty khác vào khoảng 20 năm trước để nghiên cứu về thuốc ung thư. Họ đã bán công ty với giá 1 tỷ đô vào 2016.

BioNTech was looking for a way to cause the body’s immune system to fight tumors with a technology called messenger RNA, or mRNA.

BioNTech đang tìm cách để khiến hệ miễn dịch của cơ thể chống lại các khối u với công nghệ gọi là RNA thông tin, hay còn gọi là mRNA.

In early 2020, Tureci and Sahin heard about a new virus that was infecting people in China. They thought they could find a way to use their technology to fight it. They had already been working with Pfizer on a new influenza vaccine. They created a new project, to find a vaccine for the new coronavirus, and called it “Project Lightspeed.”

Vào đầu năm 2020, Tureci và Sahin đã nghe nói về loại virus mới lây nhiễm giữa con người tại Trung Quốc. Họ nghĩ rằng họ có thể tìm cách để sử dụng công nghệ của mình để chống lại virus đó. Họ đã đang nghiên cứu cùng Pfizer cho loại vaccine bệnh cúm mới. Họ đã tạo ra một dự án mới, để tìm vaccine cho loại virus mới, và gọi đó là “Dự án Lightspeed”.

Within 11 months, Britain approved use of the coronavirus vaccine they developed working with Pfizer. One week later, the U.S. approved the Pfizer-BioNTech vaccine for emergency use. Now, tens of millions of people around the world have received their vaccine.

Chỉ trong 11 tháng, Anh Quốc đã chấp thuận sử dụng vaccine virus corona họ phát triển cùng Pfizer. Một tuần sau, Hoa Kỳ thông qua vaccine Pfizer-BioNTech cho sử dụng khẩn cấp. Giờ, hàng chục triệu người trên toàn thế giới đã nhận được vaccine từ họ.

Tureci said she was not worried about finding a way to make a coronavirus vaccine. Instead, she was worried about how her small company would create enough of the vaccine for all who would need it.

Tureci cho biết mình không lo về việc tìm ra cách để sản xuất vaccine virus corona. Thay vào đó, bà lo lắng về cách mà công ty nhỏ của cô có thể sản xuất đủ vaccine cho tất cả những người cần nó.

Pfizer and BioNTech worked with a Chinese company called Fosun Pharma to increase their ability to produce the vaccine.

Pfizer và BioNTech làm việc cùng một công ty Trung Quốc tên là Fosun Pharma để tăng khả năng sản xuất vaccine của họ.

“It pays off to make bold decisions and to trust that if you have an extraordinary team, you will be able to solve any problem and obstacle which comes your way in real time,” Tureci told the Associated Press. She said working together with international companies was important to their success.

“Cần phải trả giá để đưa ra các quyết định liều lĩnh và tin tưởng rằng nếu bạn có một nhóm siêu đẳng, bạn sẽ có thể giải quyết bất cứ vấn đề hay chướng ngại vật nào ngáng đường bạn trên thực tế,” Tureci chia sẻ với tờ Associated Press. Bà cho biết làm việc cùng các công ty quốc tế đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của họ.

Future of mRNA – Tương lai của mRNA

The vaccine from Moderna also uses mRNA technology. Treatments of this kind use mRNA to carry instructions that tell the body to make proteins that attack viruses. Tureci and Sahin said they think they can do the same thing for cancer tumors.

Vaccine từ Moderna cũng sử dụng công nghệ mRNA. Các liệu pháp theo đó sử dụng mRNA để truyền chỉ dẫn cho cơ thể sản sinh protein tấn công virus. Tureci và Sahin cho biết họ nghĩ họ có thể làm điều tương tự với các khối u ung thư.

“We have several different cancer vaccines based on mRNA,” Tureci said.

“Chúng ta có hàng loạt vaccine ung thư dựa trên mRNA,” Tureci cho biết.

She said she thinks BioNTech will develop its cancer drugs so they can be offered to people within a few years. Right now, however, the company is continuing to work to be sure it can fulfill coronavirus vaccine orders and deal with variants of the virus.

Bà cho biết mình nghĩ rằng BioNTech sẽ phát triển các loại thuốc ung thư để họ có thể cung cấp cho mọi người trong một vài năm. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, công ty đang tiếp tục nghiên cứu để chắc chắn rằng họ có thể hoàn thành các đơn hàng vaccine virus corona và giải quyết các biến thể của virus.

Tureci said people should trust that all of the vaccines are safe for people to use. She said the vaccines were developed quickly, but still observed “a very rigid process.”

Tureci chia sẻ mọi người nên tin tưởng rằng tất cả các vaccine đều an toàn để con người sử dụng. Bà cũng nói vaccine được phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn được quan sát “theo quy trình gắt gao.”

She said officials around the world are paying careful attention to how people react to the vaccines from BioNTech and other drug companies.

Bà cho biết các quan chức trên thế giới đang theo dõi sát sao cách con người phản ứng với vaccine từ BioNTech và từ các công ty dược phẩm khác.

National honor – Vinh dự quốc gia

Germany recognized what its two citizens did for the world in developing a successful vaccine. Tureci and Sahin received the Order of Merit on March 19. It is one of Germany’s highest honors. Germany’s President Frank-Walter Steinmeier presented the award while Chancellor Angela Merkel attended.

Nước Đức công nhận những gì hai công dân của mình đã làm cho cả thế giới bằng cách phát triển một loại vaccine thành công. Tureci và Sahin nhận được Huân chương khen thưởng vào ngày 19 tháng Ba. Đó là một trong các vinh dự cao nhất của nước Đức. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trao tặng huân chương trong khi Thủ tướng Angela Merkel tham dự.

Tureci said she was pleased to be recognized. But she said many people deserve credit for helping with the vaccine.

Tureci cho biết bà rất vui mừng khi được trao thưởng. Nhưng bà cho biết nhiều người xứng đáng được vinh danh vì đã giúp đỡ quá trình thực hiện vaccine.

“It’s about the effort of many,” she said. “The way we see it, this is an acknowledgment of this effort and also a celebration of science.”

“Đó là công sức của nhiều người,” bà cho biết. “Theo cách chúng tôi nhìn nhận, đây là sự công nhận cho nỗ lực này và cũng là một kỷ niệm của khoa học.”

Nguồn: VOA

New words:

tumor /ˈtuː.mɚ/ –n. Khối u

Ex: They found a malignant tumor in her breast. – Họ tìm thấy một khối u ác tính ở ngực cô.

bold /bəʊld/ –adj. dũng cảm, can đảm

Ex: She was a bold and fearless climber. – Cô ấy là một nhà leo núi gan dạ và dạn dĩ.

extraordinary /ɪkˈstrɔː.dɪn.ər.i/ –adj. cực kỳ

Ex: Being chairman gave him an extraordinary sense of power. – Trở thành chủ tịch cho anh ta một cảm giác cực kỳ quyền lực.

obstacle /ˈɒb.stə.kəl/ –n. chướng ngại vật

Ex: Money seems to be no obstacle. – Tiền bạc có vẻ như không phải là chướng ngại.

variant  /ˈveə.ri.ənt/ –n. biến thể

Ex: There are four variants of malaria, all transmitted to humans by mosquitoes. – Có 4 biến thể của bệnh sốt rét, tất cả đều được lây truyền từ muỗi lên người.

rigid /ˈrɪdʒ·ɪd/ –adj. khắt khe, sát sao, chặt chẽ

Ex: I keep to a rigid schedule. – Tôi theo một lịch trình chặt chẽ.

credit /ˈkred.ɪt/ –n. danh vọng, công trạng

Ex: She got no credit for solving the problem. – Cô ấy không được ghi nhận là đã giải quyết vấn đề này.

acknowledgment /əkˈnɒl.ɪdʒ.mənt/ –n. sự công nhận, sự hiểu biết

Ex: All I want is some acknowledgment that his behaviour is unreasonable. – Thứ tôi cần chỉ là sự công nhận rằng hành vi của anh ấy là vô căn cứ.

You may also like

5 comments

Phạm Thị Thu 30/04/2021 - 05:47

Cảm ơn chị đã có một trang web thật hữu ích cho mọi người

Reply
Niê Swen 06/04/2021 - 09:59

German là Đức chứ sao lại Pháp

Reply
Khánh Linh 07/04/2021 - 20:46

Ban biên tập sẽ kiểm tra lại lỗi. Cảm ơn đóng góp của bạn!

Reply
Nguyễn thanh minh 02/04/2021 - 13:07

Bài viết hay quá

Reply
Khánh Linh 02/04/2021 - 18:21

Cảm ơn bạn. Hy vọng bạn sẽ luôn ủng hộ Báo Song Ngữ ạ

Reply

Leave a Comment