Home Chưa được phân loại Vườn quốc gia Việt Nam nói không với lạm dụng voi cho du lịch

Vườn quốc gia Việt Nam nói không với lạm dụng voi cho du lịch

by Thu Hà
Elephant residents of the Yok Đôn National Park in Dak Lak Province will no longer be exploited for tourism purposes. They can roam free in their natural habitat.

Voi cư trú ở vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk sẽ không còn được khai thác với mục đích du lịch. Những chú voi có thể tự do đi lại trong môi trường sống tự nhiên.

In 2018, the park’s management signed an agreement with Hong Kong-based animal welfare organization Animals Asia to halt elephant rides, following which it became the first locality in Vietnam to decide not to use elephants for tourism purposes.

Năm 2018, ban quản lý vườn đã ký thỏa thuận với tổ chức phúc lợi động vật Animals Asia có trụ sở tại Hồng Kông về việc dừng cưỡi voi, theo đó, đây là địa phương đầu tiên ở Việt Nam quyết định không sử dụng voi vào mục đích du lịch.

Yok Don, which spans around 115,500 hectares from Dak Lak to Dak Nong in the Central Highlands, used to attract tourists for elephant rides, a practice decried as animal abuse by activists and international organizations.

Bản Yok Đôn trải dài khoảng 115,500 héc ta từ tỉnh Đăk Lắk tới Đắk Nông, Tây Nguyên, từng thu hút khách du lịch bởi hoạt động cưỡi voi. Tuy nhiên các nhà hoạt động và tổ chức quốc tế lại coi đây là hoạt động ngược đãi động vật.

In 2014, the park launched a service where visitors could experience being a mahout, gradually replacing elephant rides. In 2018, the park officially stopped the rides and other services, releasing all the captive elephants into the wild.

Vào năm 2014, vườn quốc gia đã mở dịch vụ nơi các du khách có thể trải nghiệm học làm quản tượng và dần dần chúng đã thay thế việc cưỡi voi. Vào năm 2018, vườn quốc ia đã chính thức ngừng hoạt động cưỡi voi và các dịch vụ khác, thả tất cả những con voi đang bị nuôi nhốt về tự nhiên.

 

Visitors to Dak Lak Province can now take a tour with a limited number of people to trek through the forest and see elephants, learn about their history and why they live in Yok Don National Park. Tour guides will also inform visitors of the long-standing tradition of training and taking care of elephants among the residents in the Central Highlands, particularly ethnic minorities.

Ngày nay, khách du lịch tới Đắk Lắk  có thể tham gia tour du lịch với số lượng hạn chế, đi xuyên qua rừng và ngắm voi, tìm hiểu về lịch sử và lý do tại sao chúng lại sống ở vườn quốc gia Yok Đôn. Hướng dẫn viên cũng sẽ nói cho mọi người về truyền thống huấn luyện và chăm sóc voi lâu đời của người dân ở Tây Nguyên, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

While trekking, tourists would also have the opportunity to explore the flora and other fauna of Yok Don and learn about medicinal plants commonly used by locals, and enjoy a picnic-style lunch.

Khi đi bộ, khách du lịch còn có cơ hội khám phá thảm thực vật và các loại động vật khác ở Yok Đôn, tìm hiểu về các loại cây thuốc thường được người dân địa phương sử dụng và thưởng thức bữa trưa kiểu dã ngoại.

Vu Duc Gioi, deputy director of the Center for Environmental Education and Services of the Yok Don National Park, his change of heart about elephant rides happened after several tourists refused them, saying they love animals and don’t want the elephants to be abused.

Ông Vũ Đức Giới, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ Vườn Quốc gia Yok Đôn, cho biết sự thay đổi của ông về việc cưỡi voi đã xảy ra sau một số từ chối du khách  rằng họ yêu động vật và không muốn voi bị ngược đãi.

Elephants living in the protected forest of the national park are now free to move around without human constraints.

Những chú voi sống trong khu rừng dưới bảo vệ của vườn quốc gia hiện được tự do đi lại mà không có sự ràng buộc của con người.

“In the past, the elephants used to be chained and some of them living in tourist areas carried passengers all day, and they were not allowed to eat much,” Gioi said.

Ông Giỏi nói: “Trước đây, voi thường bị xích và một số con sống trong khu du lịch chở khách cả ngày, không được ăn nhiều”.

He added elephants that can move around freely as they do now will be healthy and have an increased lifespan. Yok Don is home to eight free elephants and they can lead the sociable lives that they usually do. “They live happy lives now.”

Ông cho biết thêm, những con voi có thể di chuyển tự do như hiện nay sẽ khỏe mạnh và tăng tuổi thọ. Yok Đôn là nơi sinh sống của tám con voi tự do và chúng có thể sống một cuộc sống gần gũi như trước. “Bây giờ chúng sống cuộc sống hạnh phúc.”

Many conservationists and international organizations have called on the Vietnamese government to stop elephant rides, saying the animals should not be forced to work long hours under the sun.

Nhiều nhà bảo tồn và các tổ chức quốc tế đã kêu gọi chính phủ Việt Nam ngừng cưỡi voi, đồng thời cho rằng không nên bắt chúng làm việc nhiều giờ dưới ánh nắng mặt trời.

However, Gioi said the elephant rides are still offered in Dak Lak because it has been the main source of income for families and mahouts for generations.

Tuy nhiên, ông Giỏi cho biết cưỡi voi vẫn được cung cấp ở Đắk Lắk vì nó là nguồn thu nhập chính của các gia đình và những người chăn nuôi từ bao đời nay.

Last December, provincial authorities signed an agreement with Animals Asia to phase out the elephant rides as well as other activities that adversely affect the welfare of domestic elephants.

Tháng 12 năm ngoái, chính quyền tỉnh đã ký một thỏa thuận với Animals Asia để loại bỏ dần các hoạt động cưỡi voi cũng như các hoạt động khác có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của voi nhà.

However, experts have said that to remove tourism activities related to elephants, a serious start has to be made with long-term policies and financial support for affected families.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng để loại bỏ các hoạt động du lịch liên quan đến voi, cần phải có một bước đầu nghiêm túc với các chính sách dài hạn và hỗ trợ tài chính cho các gia đình bị ảnh hưởng.

In 1990, the Central Highlands province had more than 500 elephants, but now only 140 are left, mainly in Buon Don and Lak districts.

Năm 1990, Tây Nguyên có hơn 500 con voi, nhưng hiện tại số voi chỉ còn 140 con, chủ yếu ở Buôn Đôn và huyện Lawsk.

Dak Lak has had exploited elephants for tourism for years, offering rides, and other activities like elephant swimming, elephant football and elephant parades, typically held during traditional festivals.

Từ nhiều năm nay, Đắk Lắk đã khai thác voi làm du lịch, cưỡi voi và các hoạt động khác như voi bơi, voi đá bóng và voi diễu hành, thường được tổ chức trong các lễ hội truyền thống.

In 2015, five elephants died of exhaustion after being overworked, shocking the nation. Animal rights activists then demanded that the exploitation of these animals for commercial purposes be stopped.

Năm 2015, 5 con voi chết vì kiệt sức sau khi làm việc quá sức, gây chấn động cả nước. Các nhà hoạt động vì quyền động vật sau đó đã yêu cầu dừng việc khai thác chúng này vì mục đích thương mại.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/travel/vietnam-national-park-says-no-to-elephant-abuse-for-tourism-4427374.html

Từ mới:

 

 

You may also like

Leave a Comment