Home Việt Nam Học sinh từ lớp 1 tới lớp 6 ở Hà Nội có thể sẽ quay lại trường học vào tháng 3

Học sinh từ lớp 1 tới lớp 6 ở Hà Nội có thể sẽ quay lại trường học vào tháng 3

by Thu Hà
The Hanoi education department on Wednesday proposed for students in grade 1-6 of 12 inner districts to return to school in March.

Hôm thứ tư, Sở giáo dục Hà Nội đề xuất cho học sinh của 12 quận nội thành từ lớp 1 đến lớp 6  quay lại trường học vào tháng 3.

Primary school students and 6th graders in the capital’s 12 inner districts – Ba Dinh, Bac Tu Liem, Cau Giay, Dong Da, Ha Dong, Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Hoang Mai, Long Bien, Nam Tu Liem, Tay Ho, Thanh Xuan – were supposed to return to school starting Feb. 21, but the plan was postponed amid low approval rates from parents and unfavorable weather conditions.

Học sinh tiểu học và học sinh lớp 6 trên 12 quận nội thành Hà Nội – Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân – lẽ ra phải quay trở lại trường học từ ngày 21 tháng hai, nhưng kế hoạch đã bị hoãn lại trong bối cảnh tỷ lệ chấp thuận của phụ huynh thấp và điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Tran Luu Hoa, deputy director of the Department of Education and Training, said the number of students returning to schools in the past week has dropped. For example, the first week when high school students return, the turnout rate was over 90 percent, but dropped to 75 percent in the second week.

Ông Trần Lưu Hoa, Phó giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết lượng học sinh tựu trường trong tuần qua giảm hẳn. Ví dụ, vào tuần đầu tiên khi học sinh trung học trở lại, tỷ lệ học sinh quay lại là hơn 90 phần trăm, nhưng đã giảm xuống 75 phần trăm vào tuần thứ hai.

Nguyen Thanh Son, the Party Committee Secretary of Hanoi’s universities and colleges, said over 300,000 university students have returned to school.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học và cao đẳng ở Hà Nội, cho biết hơn 300.000 sinh viên đại học đã trở lại trường.

However, certain school administrations are currently swamped with rising number of Covid-19 cases among its students. Therefore, the Party Committee has told schools to prepare well for students’ return, including providing quarantine areas with caretakers. First-year and last-year students should be prioritized to return to Hanoi, it added.

Tuy nhiên, một sốquản lý trường học hiện đang ngập với số lượng học sinh của trường mắc Covid-19 ngày càng tăng. Vì vậy, Đảng ủy đã yêu cầu các trường chuẩn bị tốt cho việc học sinh trở lại, bao gồm cả việc cung cấp các khu vực cách ly với người chăm sóc. Sinh viên năm nhất và năm cuối nên được ưu tiên quay lại Hà Nội.

Chu Xuan Dung, deputy chairman of the Hanoi People’s Committee, said the number of new cases in the capital is rising rapidly, clocking at around 5,000 new cases a day. The majority of them however are either mild or asymptomatic cases, he added.

Ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, cho biết sốca mắc mới ở thủ đô đang tăng nhanh chóng, khoảng 5.000 trường hợp mới mỗi ngày. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ là các trường hợp nhẹ hoặc không có triệu chứng, ông nói thêm.

For more than half a year since mid-2021, over 2.2 million kindergartners and students of Hanoi have had to stay home due to impacts of Covid-19. As the country began to reopen, the capital has also allowed students to gradually return to school.

Nửa năm 2021, hơn 2.2 triệu học sinh mẫu giáo và học sinh của Hà Nội phải ở nhà vì ảnh hưởng của Covid-19. Ngay khi đất nước mở cửa trở lại, thủ đô cũng đã dần dần cho phép học sinh quay lại trường học.

The city allowed 9th graders to return to school last November, and two weeks later, 12th graders got the go ahead. Students from 7th to 11th grades only returned to school on February 8 and they were followed soon after by primary school and 6th grade students in schools on the city’s outskirts.

Thành phố đã cho học sinh lớp 9 quay lại trường từ cuối tháng 11, và hai tuần sau đó là khối 12. Học sinh lớp 7 và 11 trở lại trường vào 8 tháng 2, tiếp sau đó là học sinh tiểu học và lớp 6 ở các trường vùng ngoại thành.

Kindergartners are set return to school starting March, but whether this will happen as scheduled remains to be seen, given the current Covid situation.

Học sinh mẫu giáo sẽ trở lại trường học bắt đầu từ tháng ba, nhưng liệu rằng việc này có xảy ra đúng như dự kiến hay không vẫn còn cần xem xét tùy theo tình hình hiện tại của dịch Covid 19.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/news/grade-1-6-students-in-downtown-hanoi-might-return-to-school-in-march-4431375.html

Từ mới:

 inner  (adj)  /ˈɪn.ər/ : nội bộ, ở trong nước

caretaker (n)  /ˈkeəˌteɪ.kər/ : người trông nom, chăm sóc

prioritize (v)  /praɪˈɒr.ɪ.taɪz/ : ưu tiên

asymptomatic (adj)  /ˌeɪ.sɪmp.təˈmæt.ɪk/ : không có triệu chứng bị bệnh

kindergarten(n)  /ˈkɪn.dəˌɡɑː.tən/  : mẫu giáo

outskirts (n)  /ˈaʊt.skɜːts/ : vùng ngoại ô

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment