Home Việt Nam Dự án chống ngập lớn ở TP HCM trễ hẹn bốn năm

Dự án chống ngập lớn ở TP HCM trễ hẹn bốn năm

by Thu Hà
It is 90 percent complete, but contractual and payment issues have caused a HCMC VND10 trillion ($437.3 million) anti-flooding project to miss its completion deadline for four years.

Hoàn thành hơn 90%, nhưng vấn đề về hợp đồng và thanh toán là vấn đề khiến dự án chống ngập 10.000 tỷ ở Tp HCM trễ hạn hoàn thành tới 4 năm.

The project aims to manage high tide flooding and respond to climate change effects over an area to the right of the Saigon River and downtown HCMC, spanning 570 km2 and home to 6.5 million people.

Mục đích của dự án để quản lý ngập do thuỷ triều và ứng phó với ảnh hưởng biến đổi khí hậu trong khu vực bên phải sông Sài Gòn và trung tâm thành phố TP.HCM, rộng 570 km2, nơi sinh sống của 6,5 triệu người.

Invested in by the Trung Nam BT 1547 company under the build-transfer model, it runs through districts 1, 4, 7, 8, Nha Be and Binh Chanh with six drainage gates. The project also involves dykes spanning 7.8km along the Saigon River.

Được đầu tư bởi Công ty Trung Nam BT 1547 theo mô hình xây dựng chuyển giao, dự án chạy xuyên qua các quận 1,4,7,8, Nhà Bè, Bình Chánh với 6 lối thoát nước. Dự án cũng bao gồm các tuyến đê kéo dài 7.8km dọc sông Sài Gòn.

Construction of the anti-flooding project began in 2016 and was supposed to finish in 2018, but it had to be suspended once in 2018 due to land clearance issues, and another time in 2020 due to the Ho Chi Minh City People’s Committee not signing a contract extension.

Dự án chống ngập lụt bắt đầu từ năm 2016 và dự kiến hoàn thiện vào năm 2018, nhưng nó đã tạm ngưng thi công 1 lần vào năm 2018 vì vướng giải phóng mặt bằng, một lần vào năm 2020 vì UBND Tp HCM không ký ban hành gia hạn hợp đồng.

A main block has to do with payment methods for the investor. The fact that the HCMC People’s Committee signed a build-transfer contract with the investor, where the amount of land the company receives as payment is only worth 16 percent of the project’s cost (while the rest would be paid in cash), is now considered inappropriate.

Vướng mắc chính của dự án là phương thức thanh toán cho chủ đầu tư. Thực tế thì UBND Tp HCM đã ký hợp đồng chuyển nhượng xây dựng cho chủ đầu tư, trong đó số đất mà các công ty nhận được chỉ bằng 16% vốn dự án ( phần còn lại sẽ được thanh toán bằng tiền mặt), phần này được cho là chưa hợp lý.

The government issued a resolution last year holding HCMC authorities responsible for the completion of the project, as well as to cut down “irrational” expenses to ensure completion.

Chính phủ đã ban hành một nghị quyết vào năm ngoái yêu cầu chính quyền Tp HCM có trách nhiệm hoàn thành dự án, đồng thời cắt giảm chi phí “bất hợp lý” để đảm bảo hoàn thành.

However, despite the government’s efforts, the project remains stuck due to problems with the build-transfer contract that stop the bank from extending the duration for the disbursement of the project’s funds.

Tuy nhiên dù chính phủ có nỗ lực thì dự án vẫn bế tắc vì vấn đề chuyển nhượng hợp đồng xây dựng khiến cho ngân hàng không gia hạn thời gian giải ngân vốn của dự án.

The prolonged delay has driven up costs, including interest on loans, personnel and machinery fees to the tune of over VND600 billion.

Việc chậm trễ kéo dài khiến chi phí tăng bao gồm khoản vay, phí nhân sự, máy móc lên tới 600 tỷ đồng.

Tran Nhu Quoc Bao, deputy director of the management board for urban infrastructure investment and construction projects, said the HCMC People’s Committee has discussed the issues with the State Bank and other relevant authorities to finish the project soon.

Ông Trần Như Quốc Bảo, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng hạ tầng đô thị, cho biết UBND TP.HCM đã trao đổi với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng liên quan để sớm hoàn thành dự án.

“Alongside negotiations, HCMC is looking through proposals to use certain land as payment to the investor,” he said, adding that they are aiming to have the project completed this year.

“Cùng với việc đàm phán, TP.HCM đang xem xét các đề xuất sử dụng một số khu đất nhất định để thanh toán cho nhà đầu tư”, ông nói và cho biết họ đang đặt mục tiêu hoàn thành dự án trong năm nay.

Pham Thanh, 55, a resident of Ho Chi Minh City’s District 7, said the prolonged delay was disappointing.

Phạm Thành, 55 tuổi, một người dân sống ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh thật thất vọng vì sự chậm trễ kéo dài.

“Six years ago, the city’s largest anti-flooding project ever began construction. The joy we had back has been replaced by disappointment as the project constantly missed its deadlines,” Thanh said Friday.

Anh Thành chia sẻ vào hôm thứ sáu ” 6 năm trước, dự án chống ngập lụt lớn nhất thành phố đã bắt đầu xây dựng. Niềm vui bị thay thế bởi sự thất vọng vì dự án liên tục trễ hẹn.”

As the rainy season approaches, Thanh fears that heavy rains coupled with high tides would once again flood Tran Xuan Soan Street where he lives, disrupting traffic and daily life.

Khi mùa mưa đến gần, anh Thành sợ rằng mưa lớn cộng với thuỷ triều sẽ làm ngập đường Trần Xuân Soạn nơi anh sống một lần nữa, gây ảnh hưởng tới giao thông và sinh hoạt hằng ngày.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/news/major-anti-flooding-project-in-hcmc-misses-deadline-for-four-years-4444006.html

Từ mới:

drainage (n) /ˈdreɪ.nɪdʒ/ : hệ thống thoát nước, hệ thống cống rãnh, mương máng

irrational (adj) /ɪˈræʃ.ən.əl: không hợp lý, phi lý

disbursement (n)  /dɪsˈbɜːs.mənt: sự dốc túi, dốc hầu bao

negotiation (n)  /nəˌɡəʊ.ʃiˈeɪ.ʃən: sự đàm phán, thương lượng

stuck (v)  /stʌk: bị mắc, cản trở

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment