Home Việt Nam Gạo biến đổi gen có thể trở thành phương thuốc phòng HIV?

Gạo biến đổi gen có thể trở thành phương thuốc phòng HIV?

by Admin
Scientists Say Genetically Modified(1) Rice Can Prevent HIV

Các nhà khoa học cho biết gạo biến đổi gen có thể ngăn ngừa HIV

gạo giúp ngăn ngừa hiv

Researchers say a new genetically modified rice can prevent infections(2) of HIV, the virus responsible for the disease AIDS.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng một loại gạo biến đổi gen mới có thể ngăn ngừa nhiễm HIV, loại virus gây ra bệnh AIDS.

The researchers recently published their findings in a study in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). The team included scientists from America, Britain and Spain.

Gần đây các nhà nghiên cứu đã công bố phát hiện của họ trong một nghiên cứu trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Science (PNAS). Nhóm nghiên cứu bao gồm các nhà khoa học từ Mỹ, Anh và Tây Ban Nha.

The study reports the newly-developed rice produces proteins that attach directly to the HIV virus. This process prevents the virus from mixing with human cells. The scientists say this can neutralize(3) the virus and block its transmission(4).

Báo cáo nghiên cứu chỉ ra rằng gạo mới được phát triển tạo ra protein gắn trực tiếp vào virus HIV. Quá trình này ngăn chặn virus trộn lẫn với các tế bào của con người. Các nhà khoa học cho biết điều này có thể vô hiệu hóa virus và ngăn chặn sự lây truyền của nó.

The Joint United Nations Program on HIV/AIDS or UNAIDS reports that worldwide, nearly 37 million people were living with HIV in 2017. The organization says the largest number of those were in developing countries. Nearly two-thirds of HIV cases are in Africa.

Chương trình Liên hợp quốc về HIV / AIDS hoặc UNAIDS báo cáo rằng trên toàn thế giới, gần 37 triệu người đang sống chung với HIV trong năm 2017. Tổ chức này cho biết số lượng lớn nhất trong số đó là ở các nước đang phát triển. Gần hai phần ba trường hợp nhiễm HIV là ở châu Phi.

There is currently no cure for HIV/AIDS. But there have been major developments in oral drug treatments shown to slow the progression of the disease. Such treatments(5) can also reduce the chances of passing the virus onto others. Researchers have also worked on finding a vaccine.

Hiện tại không có cách chữa trị HIV / AIDS. Nhưng đã có những phát triển lớn trong điều trị bằng thuốc uống cho thấy làm chậm sự tiến triển của bệnh. Những phương pháp điều trị như vậy cũng có thể làm giảm cơ hội truyền virut cho người khác. Các nhà nghiên cứu cũng đã cố gắng làm việc để tìm ra một loại vắc-xin.

UNAIDS says new HIV infections and AIDS-related deaths have been reduced by about 50 percent over the past two decades.

UNAIDS cho biết các trường hợp nhiễm HIV mới và tử vong liên quan đến AIDS đã giảm khoảng 50% trong hai thập kỷ qua.

The new study predicts the rice-based method will lead to long-term deployment(6) of the anti-HIV treatment across the developing world. Researchers said the “groundbreaking”(7) discovery is “realistically the only way” that anti-HIV combination treatments can be produced at a cost low enough for the developing world.

Nghiên cứu mới dự đoán phương pháp dựa trên gạo sẽ là phương pháp triển khai lâu dài việc điều trị chống HIV trên khắp thế giới đang phát triển. Các nhà nghiên cứu cho biết, phát hiện đột phá trên nền tảng của Keith  trên thực tế là cách duy nhất mà các phương pháp điều trị kết hợp chống HIV có thể được sản xuất với chi phí đủ thấp cho các nước đang phát triển.

tiến sĩ xem xét trên bảng

Pharmacist Mary Chindanyika looks at documents on a fridge containing a trial vaccine against HIV on the outskirts of Cape Town, South Africa, Wednesday, Nov. 30, 2016.

Dược sĩ Mary Chindanyika xem xét các tài liệu trên máy lạnh tủ đứng chứa vắc-xin thử nghiệm chống HIV ở ngoại ô Cape Town, Nam Phi, Thứ Tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016.

The scientists say the easiest and most cost-effective way to use the rice will be to make it into a cream to be put on the skin. The HIV-fighting proteins can then enter the body through the skin.

Các nhà khoa học cho biết cách dễ nhất và hiệu quả nhất để sử dụng gạo sẽ là biến nó thành một loại kem để đưa lên da. Các protein chống HIV sau đó có thể xâm nhập vào cơ thể qua da.

People in all parts of the world could grow the rice and make the cream themselves, the researchers said. This would prevent the cost and travel required for many patients(9) to receive treatments and medicine, especially in the developing world.

Các nhà nghiên cứu cho biết, mọi người ở khắp nơi trên thế giới có thể trồng lúa và tự làm kem. Điều này sẽ giảm chi phí và đi lại cần thiết cho nhiều bệnh nhân cần điều trị và thuốc, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.

The scientific team says further testing is needed to make sure the genetic engineering process does not produce any additional chemicals that could be dangerous to people.

Nhóm khoa học cho biết cần thử nghiệm thêm để đảm bảo quy trình kỹ thuật di truyền không tạo ra bất kỳ hóa chất bổ sung nào có thể gây nguy hiểm cho con người.

The process of changing the genetic structure of food crops has been debated for some time. Such foods are commonly called GMOs – for genetically modified organisms, or GEs – meaning genetically edited. Critics of genetically engineered crops believe they can harm people.

Quá trình thay đổi cấu trúc di truyền của cây lương thực đã gây tranh cãi một thời gian. Những thực phẩm như vậy thường được gọi là GMO –  các sinh vật biến đổi gen, hoặc GE – có nghĩa là chỉnh sửa gen. Các nhà phê bình về cây trồng biến đổi gen tin rằng chúng có thể gây hại cho con người.

Nguồn: VoaLearningEnglish

Xem thêm: https://maylanhbluesea.com/

New words:

1, modified (adj): /ˈmɒdɪfaɪd/ changed in a way to improve something

The proposals were unpopular and were only accepted in a modified form.

2, infection (n) /ɪnˈfek.ʃən/  a disease in a part of your body that is caused by bacteria or a virus:

White blood cells help defend the body against infection.

3, neutralize (adv) /ˈnjuː.trə.laɪz/ to produce an effect that removes the effect of something else:

Raising the sales tax will neutralize the tax cut.

4, transmission (n) /trænzˈmɪʃ.ən/  the process of passing something from one person or place to another

The car had a faulty transmission.

5, treatment (n) /ˈtrit·mənt/  the use of drugs, exercises, etc. to cure a person of an illness or injury:

There are various treatments for this complaint.

6, deployment (n) /dɪˈplɔɪ.mənt/ the use of something or someone, especially in order to achieve a particular effect:

Good solutions are based on the efficient and wise deployment of capital, resources and people.

staff deployment

7, groundbreaking (adj) original and important; showing a new way of doing or thinking about things

His latest movie is interesting, but not groundbreaking.

8, cream (n) /kriːm/ a soft substance that you rub into your skin:

Put some sun cream on to protect your face

9, patient (n) /ˈpeɪ.ʃənt/  a person who is receiving medical care, or who is cared for by a particular doctor or dentist when necessary:

I’m a patient of Dr Stephens; please could I make an appointment to see her?

Xem thêm: Số thứ tự và số đếm trong tiếng Anh: Cách đọc, viết & sử dụng

 

You may also like

Leave a Comment