Home Thế giới Bạn là fan của cà phê đen và sô cô la đen? Là do gen di truyền đấy

Bạn là fan của cà phê đen và sô cô la đen? Là do gen di truyền đấy

by Nguyễn Hằng
In prior research, Cornelis and her team discovered that a genetic variant may contribute to why some people enjoy numerous cups of coffee a day, while others do not.

Trong nghiên cứu trước đây, Cornelis và nhóm của cô đã phát hiện ra rằng một biến thể di truyền có thể góp phần giải thích tại sao một số người thưởng thức nhiều tách cà phê mỗi ngày, trong khi những người khác thì không.

“People with the gene metabolize caffeine faster, so the stimulating effects wear off faster, and they need to drink more coffee,” she said. “This could explain why some individuals seem to be fine consuming a lot more coffee relative to someone else who might get jitters or become very anxious,” she added.

Bà nói: “Những người mang gen này chuyển hóa caffeine nhanh hơn, do đó tác dụng kích thích biến mất nhanh hơn và họ cần uống nhiều cà phê hơn. “Điều này có thể giải thích tại sao một số cá nhân vẫn bình thường mặc dù tiêu thụ nhiều cà phê hơn trong khi những người khác thì có thể trở nên bồn chồn hoặc cực kỳ lo âu,” cô nói thêm.

In a new study published in Nature Scientific Reports, Cornelis analyzed more precise types of coffee drinkers, separating black coffee lovers from cream and sugar (or more) lovers.”We found coffee drinkers with the genetic variant that reflects a faster metabolism of caffeine prefer bitter, black coffee,” Cornelis said. “We also found the same genetic variant in people who prefer plain tea over sweetened, and bitter, dark chocolate over the more mellow milk chocolate.”

Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Scientific Reports, Cornelis đã tiến hành phân tích những kiểu người uống cà phê một cách chính xác hơn bằng việc tách riêng những tín đồ cà phê đen và những người thích kem và đường (hoặc thứ khác). “Chúng tôi nhận thấy những người uống cà phê có biến thể di truyền phản ánh quá trình chuyển hóa caffein nhanh hơn thích cà phê đen đắng, ”Cornelis nói. “Chúng tôi cũng tìm thấy biến thể di truyền tương tự ở những người thích trà nguyên chất hơn trà ngọt, và thích sô cô la đen đắng hơn sô cô la sữa vị ngọt dịu.”

But here’s a twist. Cornelis and her team don’t think the preference has anything to do with the taste of plain black coffee or tea. Instead, she said, people with this gene prefer black coffee and tea because they associate the bitter flavor with the boost in mental alertness they crave from caffeine.

Nhưng đây là cú twist. Cornelis và nhóm nghiên cứu của bà không nghĩ sở thích có liên quan đến hương vị của cà phê đen hay trà nguyên chất. Thay vào đó, những người mang gen này thích cà phê và trà nguyên chất vì họ nghĩ vị đắng sẽ khiến tinh thần tỉnh táo như mong muốn nhờ caffeine.

“Our interpretation is these people equate caffeine’s natural bitterness with a psycho-stimulation effect,” Cornelis said. “They learn to associate bitterness with caffeine and the boost they feel. We are seeing a learned effect.”

“Lời giải thích của chúng tôi là những người này đang đánh đồng rằng vị đắng tự nhiên của caffeine sẽ giúp kích thích tâm lý,” Cornelis nói. “Họ học cách liên kết vị đắng với caffein và sự tỉnh táo trong tinh thần mà họ nhận thấy. Ở đây chúng ta đang đang chứng kiến một hiệu ứng nhận biết.”

Nguồn CNN

  1. metabolize /me´tæbə¸laiz/-v: chuyển hóa

Fat is metabolized by your body and cleared through the liver as a normal process.– Chất béo được cơ thể bạn chuyển hóa và đào thải qua gan như một quá trình bình thường.

  1. jitter /´dʒitə/-n: sự bồn chồn, hốt hoảng.

She got jitters due to overconsumption of caffein.– Cô ấy trở nên bồn chồn vì sử dụng quá nhiều caffein.

     3. variant /ˈveə.ri.ənt/-n: biến thể

Scientists are seeing a growing list of genes in which genetic variants contribute to multiple diseases.- Các nhà khoa học đang nhận thấy ngày càng nhiều gen có biến thể di truyền góp phần gây ra nhiều bệnh.

     4. twist /twɪst/-n: sự bẻ lái, cú twist

But for a cruel twist of fate, he could now be running his own business. -Nhưng nhờ sự thay đổi nghiệt ngã của số phận, giờ đây anh ta có thể đang điều hành công việc kinh doanh của riêng mình.

  1. to equate /i´kweit/-v: đánh đồng

He complained that there was a tendency to equate right-wing politics with self-interest.- Ông ta phàn nàn rằng đã có xu hướng đánh đồng chính trị cánh hữu với tư lợi.

 

You may also like

Leave a Comment