Home Thế giới Cái nhìn chằm chằm của robot có thể ảnh hưởng đến não người

Cái nhìn chằm chằm của robot có thể ảnh hưởng đến não người

by Admin
Have you ever made eye contact with a robot?

Bạn đã bao giờ giao tiếp bằng mắt với một con robot chưa?

It can be a very strange experience. Scientists even have a name for the feeling: the “uncanny valley.”

Nó có thể là một trải nghiệm rất kỳ lạ. Các nhà khoa học thậm chí còn đặt tên cho cảm giác này: “thung lũng kỳ lạ”.

Now, researchers at the Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) in Italy have found that it is more than just a feeling. They ran an experiment that showed how a robot’s gaze can trick people into thinking they are socially interacting with a human being. That experience can slow a person’s ability to make decisions.

Giờ đây, các nhà nghiên cứu tại Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) ở Ý đã phát hiện ra rằng nó không chỉ là một cảm giác. Họ đã chạy một thử nghiệm cho thấy cách nhìn của robot có thể đánh lừa mọi người nghĩ rằng họ đang tương tác xã hội với một con người. Trải nghiệm đó có thể làm chậm khả năng đưa ra quyết định của một người.

“Gaze is an extremely important social signal that we employ on a day-to-day basis when interacting with others,” said Professor Agnieszka Wykowska. She is the lead writer of a study on the research that recently appeared in the publication Science Robots.robot-thong-minh

“Nhìn chằm chằm là một tín hiệu xã hội cực kỳ quan trọng mà chúng tôi sử dụng hàng ngày khi tương tác với người khác,” Giáo sư Agnieszka Wykowska nói. Cô là tác giả chính của một nghiên cứu về nghiên cứu vừa xuất hiện trên ấn phẩm Science Robots.

“The question is whether the robot gaze will evoke very similar mechanisms in the human brain as another human’s gaze would,” Wykowska told Reuters.

Wykowska nói với Reuters: “Câu hỏi đặt ra là liệu cái nhìn của robot có gợi lên những cơ chế giống trong não người như với cái nhìn của con người hay không”.

The team asked 40 people to play a video game of “chicken.” In the game, each player has to decide whether to permit a car to drive straight toward another car or to turn to avoid a crash. The people were playing against a human-like robot sitting across from them.

Nhóm nghiên cứu đã yêu cầu 40 người chơi trò chơi điện tử “gà”. Trong trò chơi, mỗi người chơi phải quyết định cho phép một chiếc ô tô chạy thẳng về phía một chiếc ô tô khác hay quay đầu để tránh va chạm. Mọi người đấu với một robot giống người ngồi đối diện với họ.

During breaks in the game, players had to look at the robot. Sometimes the robot would look back and other times it would look away. As the interactions happened, the scientists collected data on behavior and brain activity.

Trong thời gian giải lao của trò chơi, người chơi phải nhìn vào robot. Đôi khi robot sẽ nhìn lại và những lần khác nó sẽ nhìn đi chỗ khác. Khi các tương tác xảy ra, các nhà khoa học đã thu thập dữ liệu về hành vi và hoạt động của não.

“Our results show that, actually, the human brain processes the robot gaze as a social signal, and that signal has an impact on the way we’re making decisions, on the strategies we deploy in the game and also on our responses,” Wykowska said.tri-tue-nhantao

“Kết quả của chúng tôi cho thấy, trên thực tế, bộ não con người xử lý ánh nhìn của robot như một tín hiệu xã hội và tín hiệu đó có tác động đến cách chúng tôi đưa ra quyết định, đến các chiến lược chúng tôi triển khai trong trò chơi và cả phản ứng của chúng tôi” Wykowska nói.

The “gaze of the robot affected decisions by delaying them, so humans were much slower in making the decisions in the game,” she added.

“Cái nhìn của robot ảnh hưởng đến các quyết định bằng cách trì hoãn chúng, vì vậy con người chậm hơn nhiều trong việc đưa ra quyết định trong trò chơi,” cô nói thêm.

The findings could be useful in helping to decide where and how human-like robots might be placed in the future.

Phát hiện có thể hữu ích trong việc giúp quyết định vị trí và cách thức đặt các robot giống con người trong tương lai.

When it is understood when and how robots change social behavior, “then we can decide which sort of context this is desirable and beneficial for humans and in which context this should not occur,” Wykowska said.

Khi hiểu được thời điểm và cách thức robot thay đổi hành vi xã hội, “khi đó chúng ta có thể quyết định loại bối cảnh nào là mong muốn và có lợi cho con người và trong bối cảnh nào thì điều này không nên xảy ra,” Wykowska nói.

Interest in service robots has grown quickly, says the International Federation of Robotics. From 2018 to 2019, sales increased 32 percent to $11.2 billion.

Liên đoàn người máy quốc tế cho biết mối quan tâm đến robot dịch vụ đã tăng lên nhanh chóng. Từ năm 2018 đến năm 2019, doanh số bán hàng đã tăng 32 phần trăm lên 11,2 tỷ đô la.

Nguồn : https://learningenglish.voanews.com/a/a-robot-s-gaze-can-affect-the-human-brain/6211554.html

Từ mới :

uncanny —/ʌnˈkæn.i/ adj. kỳ lạ, huyền bí

Cách uống trà của người Nhật Bản thật lạ.

The way of drinking tea of Japanese is so uncanny.

gaze — [geiz] n. cái nhìn chằm chằm

Dừng ngay cái nhìn cầu khẩn của anh đi.

Stop your appealing gaze.

evoke — [i’vouk] v. gọi lên (hồn…), gợi lên (ký ức, tình cảm…)

Xin đừng khơi gợi ước mơ tôi.

Please don’t evoke my dreams.

mechanism — [‘mekənizm] n. máy móc, cơ cấu, cơ chế

Sợ hãi là một cơ chế sống sót.

Fear is a survival mechanism.

impact — [‘impækt] n. tác động, ảnh hưởng

bài diễn văn của bà ta có tác động ghê gớm đối với mọi người

her speech made a tremendous impact on everyone

strategy — [‘strætədʒi] n. chiến lược

context — [‘kɔntekst] n. văn cảnh; ngữ cảnh

beneficial — [,beni’fi∫əl] adj. có ích; có lợi; tốt

Muối giết các vi sinh vật có lợi trong đất.

Salt kills beneficial microorganisms in the soil.

“The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.” – Chinese Proverb

You may also like

8 comments

Giang 23/09/2021 - 16:48

cảm ơn ad nhiều ạ

Reply
Hồng Giang 24/09/2021 - 15:43

Cảm ơn bạn đã ủng hộ Báo song ngữ ạ ^^

Reply
Gia Khang 20/09/2021 - 21:22

Hi vọng có thêm phần đọc bài báo bằng tiếng anh để luyện nghe. Cảm ơn mọi người.

Reply
Hồng Giang 24/09/2021 - 15:45

Bao song ngữ cảm ơn góp ý của bạn <3

Reply
Quyên 19/09/2021 - 23:28

Cảm ơn ad nhiều nha

Reply
Hồng Giang 24/09/2021 - 15:45

cảm ơn bạn đã ủng hộ Báo song ngữ <3

Reply
Tân Lộc 16/09/2021 - 22:14

Mình nghĩ Ad thêm phần studio để dễ dàng luyện nghe và thêm vài điểm cấu trúc ngữ pháp . Cảm ơn Ad nhiều

Reply
Hồng Giang 24/09/2021 - 15:47

báo Song ngữ cảm ơn góp ý của bạn <3

Reply

Leave a Comment