Home Thế giới Sức mạnh chữa bệnh của Thiên nhiên trên Đường mòn Appalachian

Sức mạnh chữa bệnh của Thiên nhiên trên Đường mòn Appalachian

by Nguyệt Minh
From VOA Learning English, this is the Health & Lifestyle report.
Đây là báo cáo về Sức khỏe & Phong cách sống từ VOA Learning English
On a recent sunny day, hikers stood at an entry point on the Appalachian Trail near Hawk Mountain in the U.S. state of Pennsylvania. Some rested and drank water as they prepared to continue hiking on the 3,508-kilometer walking path. The Appalachian Trail stretches from Maine in the north to Georgia in the south.
Vào một ngày nắng đẹp gần đây, những người đi bộ đường dài đứng tại một điểm trên đường mòn Appalachian gần Núi Hawk, ở bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Một số nghỉ ngơi và uống nước khi họ chuẩn bị tiếp tục đi bộ trên con đường bộ dài 3.508 km. Đường mòn Appalachian trải dài từ Maine ở phía bắc đến Georgia ở phía nam.
One of the hikers is Mario Kovach, a war veteran. On his right arm are the last names of many soldiers permanently written, or tattooed — Solesbee, Bell, Schwartz, Seidler, Miller, Moss — just to name a few.
Một trong những người đi bộ đường dài – một cựu chiến binh có tên là Mario Kovach. Trên cánh tay phải của anh ấy là họ của nhiều người lính được viết vĩnh viễn hoặc được xăm – Solesbee, Bell, Schwartz, Seidler, Miller, Moss – chỉ để nêu tên một số ít.day-nui-Appalachian
They were all members of the U.S. Air Force Explosive Ordnance Disposal unit. And they all died in battle. They had the dangerous job of defusing bombs. That was also Kovach’s job for 20 years in the Air Force. Kovach retired in 2018. He served five tours of duty in Afghanistan without serious injury to his body. However, his mental health suffered.
Họ đều là thành viên của đơn vị Xử lý Vật liệu Nổ của Không quân Hoa Kỳ. Và tất cả họ đều chết trong trận chiến. Họ làm công việc nguy hiểm là gỡ bom. Đó cũng là công việc của Kovach trong 20 năm làm việc trong Lực lượng Không quân. Kovach nghỉ hưu vào năm 2018. Anh đã thực hiện 5 chuyến làm nhiệm vụ ở Afghanistan mà không bị thương nặng trên cơ thể. Tuy nhiên, sức khỏe tinh thần của anh ấy đã bị ảnh hưởng.
So, he has been treating his mental health on the trail and in other places in nature. He shared his experiences of healing on the trails with a reporter from the Associated Press.
Vì vậy anh ấy đã điều trị sức khỏe tâm thần của mình trên đường mòn và ở những nơi khác trong tự nhiên. Anh chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh trên những con đường mòn với phóng viên của hãng tin AP.
“Nature is nothing that man controls,” Kovach said. He added that it is both the natural environment and the peace and quiet that has helped him heal.
“Thiên nhiên không phải là thứ mà con người kiểm soát được” Kovach nói. Anh ấy nói thêm rằng chính môi trường tự nhiên và sự yên bình, tĩnh lặng đã giúp anh ấy chữa bệnh.
Cindy Ross is a writer and lifelong hiker. Her latest book is Walking Toward Peace — Veterans Healing on America’s Trails. It is about the veterans Ross serves through the nonprofit organization called River House PA. Her experience with some veterans who thru-hiked the trail in 2013 led her to start the organization. “Thru-hiked” means they walked the whole 3,508 kilometers.
Cindy Ross là một nhà văn và người đi bộ đường dài lâu năm. Cuốn sách mới nhất của cô là Walking Toward Peace – Cựu chiến binh chữa bệnh trên đường mòn của nước Mỹ. Nó kể về những cựu chiến binh mà Ross phục vụ thông qua tổ chức phi lợi nhuận có tên River House PA. Kinh nghiệm của cô với một số cựu chiến binh đã vượt qua con đường mòn vào năm 2013 đã khiến cô bắt đầu tổ chức. “Thru-hiked” có nghĩa là họ đã đi bộ toàn bộ 3.508 km.duong-mon
Ross describes the organization and its surrounding natural environment as places where veterans and others suffering from post-traumatic stress disorder, or PTSD, can heal.
Ross mô tả tổ chức và môi trường tự nhiên xung quanh là những nơi mà các cựu chiến binh và những người khác bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương, hoặc PTSD, có thể chữa lành.
PTSD is a condition affecting soldiers who have experienced extreme conditions in war. But it develops in anyone who has experienced a shocking, scary or dangerous event.
PTSD là một tình trạng ảnh hưởng đến những người lính đã trải qua những điều kiện khắc nghiệt trong chiến tranh. Nhưng nó cũng phát triển ở bất kỳ ai đã trải qua một sự kiện gây sốc, đáng sợ hoặc nguy hiểm.
PTSD involves reliving the trauma over and over. It includes physical responses like a fast heartbeat. People suffering from PTSD may have bad dreams and frightening thoughts. They can also be easily surprised, feel tense, have trouble sleeping and have angry outbursts
PTSD liên quan đến việc hồi tưởng lại chấn thương. Nó bao gồm các phản ứng vật lý như nhịp tim nhanh. Những người bị PTSD có thể có những giấc mơ xấu và những suy nghĩ đáng sợ. Họ cũng có thể dễ bị bất ngờ, cảm thấy căng thẳng, khó ngủ và dễ nổi cáu
Nguồn VOA
Hiker /ˈhaɪ.kər/ – n : người đi bộ đường dài
Ex: On sunny days the trails are full of hikers. – Vào những ngày nắng, những con đường mòn đầy những người đi bộ đường dài.
Stress /stres/ – n : căng thẳng
Ex: Yoga is a very effective technique for combating stress. – Yoga là một kỹ thuật rất hiệu quả để chống lại căng thẳng.
Trail /treɪl/ – n : đường mòn
Ex The trail began to steepen near the top of the hill. – Con đường mòn bắt đầu dốc dần lên gần đỉnh đồi.
Defuse /ˌdiːˈfjuːz/ -v : xoa dịu
Ex: The two groups are trying to defuse tensions in the town council over the budget. – Hai nhóm đang cố gắng xoa dịu căng thẳng trong hội đồng thị trấn về vấn đề ngân sách.
Tense /tens/ – adj : căng thẳng
Ex: “I sing” is in the present tense and “I sang” is in the past tense. – “Tôi hát” ở thì hiện tại và “tôi đã hát” ở thì quá khứ.
Outburst /ˈaʊt.bɜːst/ – n : sự bộc phát
Ex: Her comments provoked an outburst of anger from the boss. – Những lời bình luận của cô đã kích động cơn giận dữ từ ông chủ.

You may also like

Leave a Comment