Home Thế giới Người hâm mộ bị cấm tìm cách xem thế vận hội Olympic

Người hâm mộ bị cấm tìm cách xem thế vận hội Olympic

by Nguyệt Minh
Fans are not permitted into most places where Olympic events are taking place in Tokyo.

Người hâm mộ không được phép vào hầu hết các địa điểm diễn ra các sự kiện Olympic ở Tokyo.

But the Games are still going on.

Nhưng thế vận hội vẫn đang diễn ra.

Many sports fans have been waiting a long time for the Olympics to return to Japan. What are they to do?

Nhiều người hâm mộ thể thao đã chờ đợi Olympic Nhật Bản trở lại từ rất lâu. Họ phải làm gì?

It turns out that Japanese fans are getting creative.

Nó chỉ ra rằng người hâm mộ Nhật Bản đang sáng tạo.

Recently, one cycling fan climbed a high road to run next to Richard Carapaz of Ecuador during the men’s road race. Carapaz said he did not mind seeing the fan, who was wearing very little clothing, run with him up the hill.

Gần đây, một người hâm mộ đua xe đạp đã leo lên đường cao để chạy cạnh Richard Carapaz của Ecuador trong cuộc đua đường dài dành cho nam. Carapaz cho biết anh không ngại khi thấy người hâm mộ mặc rất ít quần áo chạy cùng anh lên đồi.

Carapaz smiled at the fan and later won the gold medal.

Carapaz mỉm cười với người hâm mộ và sau đó anh đã giành được huy chương vàng.

“It gave us a sensation of somehow coming back to normality, seeing the fans there,” Carapaz said later. “I loved it.”

“Điều đó cho chúng tôi cảm giác bằng cách nào đó trở lại bình thường, nhìn thấy những người hâm mộ ở đó,” Carapaz chia sẻ sau đó. “Tôi yêu điều này.”

nguoi-ham-mo-nhat-ban

Fans are restricted from entering stadiums and other places where the athletes are competing. Police and volunteers are looking out for people who do not have permission to be there. Athletes, coaches and reporters are wearing face coverings when they are near other people.

Người hâm mộ bị hạn chế vào sân vận động và những nơi khác có vận động viên đang thi đấu. Cảnh sát và tình nguyện viên đang tìm kiếm những người không được phép ở đó. Các vận động viên, huấn luyện viên và phóng viên đang đeo khẩu trang khi họ ở gần những người khác.

But some of the events are taking place outdoors on roads and waterways.

Nhưng một số sự kiện đang diễn ra ngoài trời trên đường bộ và đường thủy.

Even during the opening ceremony last week, fans lined the roads on the way to the stadium to cheer for the athletes as they passed in buses.

Ngay trong lễ khai mạc tuần trước, người hâm mộ đã xếp hàng dài trên đường vào sân vận động để cổ vũ cho các vận động viên khi họ đi qua xe buýt.

For the new event of surfing, which takes place in the ocean, fans went to the beach to watch from the other side of a plastic barrier. The fans could not see the event well, but they seemed happy to be there.

Đối với cuộc thi mới của môn lướt sóng sẽ được diễn ra ở biển, người hâm mộ đã đến bãi biển để quan sát từ phía bên kia một hàng rào nhựa. Những người hâm mộ không thể nhìn rõ sự kiện này, nhưng họ có vẻ rất vui khi có mặt ở đó.

Other people found a way to watch the Olympic skateboarding competition. It was supposed to happen in a stadium where 7,000 people could watch. Instead, no one was there. But some fans found a way to see the Japanese skateboarders Yuto Horigome and Momiji Nishiya win gold medals in their events.

Những người khác đã tìm ra cách để xem cuộc thi trượt ván Olympic. Nó được cho là sẽ xảy ra ở một sân vận động nơi 7.000 người có thể xem. Thay vào đó, không có ai ở đó. Nhưng một số người hâm mộ đã tìm ra cách để xem các vận động viên trượt ván Nhật Bản Yuto Horigome và Momiji Nishiya giành huy chương vàng trong các trận thi đấu của họ.an-ninh-nhat-ban
Two little girls came to watch and said they had to stay away from security guards who would “scold” them for getting too close.

Hai cô gái nhỏ đến xem và nói rằng họ phải tránh xa các nhân viên bảo vệ, những người sẽ “mắng” họ vì đến quá gần.

Some people brought binoculars so they could see the skateboarders from a long distance.

Một số người đã mang theo ống nhòm để họ có thể nhìn thấy những người trượt ván từ rất xa.

One person, Tamura, said the decision to ban fans was understandable but “sad.”

Một người có tên là Tamura nói rằng: quyết định cấm người hâm mộ là điều dễ hiểu nhưng “thật đáng buồn.”

Another, Shogo Miyamoto, works in Kyoto. He came to see some of the Olympics because “it is something that you wouldn’t have in your home country twice in your life. Maybe not even once. That’s why I wanted to come explore the venues.”

Một người hâm mộ khác – Shogo Miyamoto hiện đang làm việc ở Kyoto. Anh ấy đến xem một số Thế vận hội vì “đó là điều mà bạn sẽ không thể có ở quê nhà hai lần trong đời. Thậm chí có thể không một lần. Đó là lý do tại sao tôi muốn đến xem các trận thi đấu của thế vận hội này”

Nguồn VOA
Medal    /ˈmed.əl/    – n : huy chương
Ex: The two athletes are competing for the gold medal.    –    Hai vận động viên đang tranh huy chương vàng.
Coach    /kəʊtʃ/    – n : huấn luyện viên
Ex: The coach issued a diktat that all team members must attend early-morning practice.    –   Huấn luyện viên đã ban hành một thông báo rằng tất cả các thành viên trong đội phải tham gia buổi tập vào sáng sớm.
Stadium    /ˈsteɪ.di.əm/    – n : sân vận động
Ex: Thousands of fans are packing into the stadium.    –    Hàng nghìn người hâm mộ đang đóng gói vào sân vận động.
Surf     /sɜːf/    – v : lướt sóng
Ex: He spends a lot of time surfing the internet.    –    Anh ấy dành nhiều thời gian để lướt internet.
Scold     /skəʊld/      – v : mắng mỏ
Ex: His mother scolded him for breaking her favourite vase.    –    Mẹ anh đã mắng anh vì đã làm vỡ chiếc bình yêu thích của bà.
Binoculars      /bɪˈnɒk.jə.ləz/     – n : ống nhòm
Ex: He just bought a expensive pair of binoculars.     –    Anh ấy mới mua một chiếc ống nhòm đắt tiền.

You may also like

Leave a Comment