Home Thế giới Thiết bị đo Quake nhìn vào bên trong sao Hỏa

Thiết bị đo Quake nhìn vào bên trong sao Hỏa

by Nguyệt Minh
A quake-measuring device on Mars is providing the first close look at the inside of the planet. The findings show a surprisingly thin crust and a hot, molten core beneath the Martian surface.

Một thiết bị đo động đất trên sao Hỏa đang cung cấp cái nhìn cận cảnh đầu tiên bên trong hành tinh này. Phát hiện cho thấy một lớp vỏ mỏng đáng kinh ngạc và một lõi nóng chảy bên dưới bề mặt sao Hỏa.

Scientists recently reported that the Martian crust is about the same thickness as Earth’s. The Martian mantle, the area between the crust and core, is about half as thick as Earth’s. And the Martian core is bigger than what the scientists expected. However, it is still much smaller than Earth’s core.

Các nhà khoa học gần đây đã báo cáo rằng lớp vỏ sao Hỏa có độ dày tương đương với bề dày của Trái đất. Lớp phủ của sao Hỏa, khu vực giữa vỏ và lõi dày bằng một nửa Trái đất. Và lõi sao Hỏa lớn hơn những gì các nhà khoa học mong đợi. Tuy nhiên, nó vẫn nhỏ hơn nhiều so với lõi của Trái đất.

These new studies confirm that the Martian core is molten. But scientists say more research is needed to know whether Mars has a solid inner core like Earth’s, surrounded by a molten outer core.

Những nghiên cứu mới này xác nhận rằng lõi sao Hỏa đang nóng chảy. Nhưng các nhà khoa học cho biết cần phải nghiên cứu thêm để biết liệu sao Hỏa có lõi bên trong rắn giống như Trái đất, được bao quanh bởi lõi bên ngoài nóng chảy hay không.lõi-sao-hoa
Stronger marsquakes could help identify any multiple core layers, the scientists said.

Các nhà khoa học cho biết, các sao sa mạnh hơn có thể giúp xác định bất kỳ lớp lõi nào.

The findings are based on about 35 marsquakes recorded by a French seismometer on the American space agency NASA’s InSight spacecraft. A seismometer is a device that responds to ground noises and shaking. InSight arrived on Mars in 2018.

Phát hiện dựa trên khoảng 35 mẫu đất được ghi lại bởi một máy đo địa chấn của Pháp trên tàu vũ trụ Mỹ NASA’s InSight. Máy đo địa chấn là một thiết bị phản ứng với tiếng ồn và rung lắc trên mặt đất. InSight đã đến sao Hỏa vào năm 2018.

The seismometer on InSight has detected 733 marsquakes so far. But the 35 with magnitudes from 3.0 to 4.0 served as the basis for these studies. Most of the sizable quakes came from a volcanic area 1,600 kilometers away where lava may have flowed millions of years ago.

Tính đến nay, máy đo địa chấn trên InSight đã phát hiện được 733 sao băng. Nhưng 35 với cường độ từ 3,0 đến 4,0 là cơ sở cho các nghiên cứu này. Hầu hết các trận động đất lớn đến từ một khu vực núi lửa cách đó 1.600 km, nơi dung nham có thể đã chảy hàng triệu năm trước.

Mark Panning is with NASA’s Jet Propulsion Laboratory and took part in the crust study. He said even the biggest marsquakes are so weak they would barely be felt on Earth. He is hoping for a bigger quake which would make it easier to process the information and describe the inside of Mars.

Mark Panning làm việc với phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA và đã tham gia vào nghiên cứu lớp vỏ. Ông cho biết ngay cả những đầm lầy lớn nhất cũng yếu đến nỗi chúng khó có thể cảm nhận được trên Trái đất. Ông hy vọng về một trận động đất lớn hơn sẽ giúp việc xử lý thông tin và mô tả bên trong sao Hỏa dễ dàng hơn.

be-mat-sao-hoa
Current measurements show Mars’ crust possibly reaching as deep as 20 kilometers to 37 kilometers. The mantle extends down nearly 1,600 kilometers. And the relatively lightweight core has a radius of 1,830 kilometers.

Các phép đo hiện tại cho thấy lớp vỏ của sao Hỏa có thể sâu tới 20 km đến 37 km. Lớp phủ kéo dài xuống gần 1.600 km. Và lõi tương đối nhẹ có bán kính 1.830 km.

Earth’s crust ranges from a few kilometers beneath the oceans to more than 70 kilometers beneath the Himalayan mountains in Asia. Earth is almost double the size of Mars.

Vỏ Trái đất trải dài từ vài km bên dưới đại dương đến hơn 70 km bên dưới dãy núi Himalaya ở châu Á. Trái đất gần như gấp đôi kích thước của sao Hỏa.

Panning said, “By going from cartoon understanding of what the inside of Mars looks like, putting real numbers on it…we are able to really expand the family tree of understanding” how our solar system’s rocky planet formed.

Panning cho biết, “Bằng cách đi từ hiểu biết hoạt hình về bên trong sao Hỏa trông như thế nào, đặt những con số thực trên đó … chúng tôi có thể thực sự mở rộng sự hiểu biết về cây gia hệ” về cách hành tinh đá trong hệ mặt trời của chúng ta hình thành.

Nguồn VOA
Molten    /ˈməʊl.tən/    – adj : bị nóng chảy
Ex: This is a rare glimpse of the molten rock that lies beneath the earth’s crust.    –    Đây là một sự xuất hiện thoáng qua hiếm hoi của tảng đá bị nấu chảy nằm dưới lớp vỏ Trái Đất.
Core    /kɔːr/    – n : cốt lõi
Ex: The lack of government funding is at the core of the problem.    –    Việc thiếu tài trợ của chính phủ là cốt lõi của vấn đề.
Lava    /ˈlɑː.və/    – n : dung nham
Ex: There have been reports of some localised fumarole activity during the past 100 years, and a new lava flow broke out only 20 years ago.    –    Đã có báo cáo về một số hoạt động fumarole cục bộ trong 100 năm qua, và một dòng dung nham mới bùng phát chỉ 20 năm trước.
Radius    /ˈreɪ.di.əs/    – n : bán kính
Ex: The station, shopping centre and school lie within a one-mile radius of the house.    –    Nhà ga, trung tâm mua sắm và trường học nằm trong bán kính 1,6 km từ ngôi nhà.
Cartoon    /kɑːˈtuːn/    – n : hoạt hình
Ex: He’s the creator of a successful cartoon series.    –    Anh ấy là tác giả của một loạt phim hoạt hình thành công.

You may also like

Leave a Comment