Home Thế giới Tại sao lệnh bắt buộc đeo khẩu trang trên máy bay lại có lợi cho doanh nghiệp?

Tại sao lệnh bắt buộc đeo khẩu trang trên máy bay lại có lợi cho doanh nghiệp?

by Nguyễn Hằng
Southwest Airlines CEO Gary Kelly stirred up some controversy Wednesday when he suggested that wearing masks on planes did little to prevent the spread of Covid.

Giám đốc điều hành của Southwest Airlines, ông Gary Kelly, đã làm nổ ra một số tranh cãi vào hôm thứ Tư khi có phát ngôn rằng đeo khẩu trang trên máy bay không ngăn chặn sự lây lan của Covid.

“I think the case is very strong that masks don’t add much if anything in the air cabin environment,” he said in response to a question at a Senate hearing. “It is very safe and very high quality compared to any other indoor setting.”

Ông phát biểu khi trả lời câu hỏi tại một phiên điều trần tại Thượng viện: “Tôi nghĩ rằng có rất nhiều khả năng khẩu trang không thật sự phát huy tác dụng trong môi trường khoang máy bay”. “Khoang máy bay rất an toàn, chất lượng không khí cao so với bất kỳ nơi nào có mái che.”

Two days later Southwest disclosed that Kelly, who was not wearing a mask at the hearing, had tested positive for Covid.

Hai ngày sau, Southwest tiết lộ, Kelly là người không đeo khẩu trang tại phiên điều trần và đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid.

It’s clear that Kelly is right that the air on planes is safer than most any other indoor setting, including most offices and stores. Not only does it pass through medical-grade HEPA filters, but the cabin air is exchanged with outside air consistently throughout the flights.

Rõ ràng Kelly đã đúng khi không khí trên máy bay an toàn hơn hầu hết hầu hết văn phòng và cửa hàng. Không chỉ được lọc qua bộ lọc HEPA cấp bệnh viện, không khí trên máy bay còn được thay đổi đều đặn bằng không khí bên ngoài trong suốt chuyến bay.

But the Centers for Disease Control and the Transportation Security Administration insist that even with that air quality, masks still are important to combat the transmission of Covid among passengers, many of whom are unvaccinated, as they are packed together closer than perhaps they’d be in any other setting for hours at a time. The federal rules requiring masks not only on planes but also on trains and buses are set to stay in effect until at least March 2022.

Nhưng Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh và Cơ quan Quản lý An ninh Vận tải nhấn mạnh, ngay cả khi chất lượng không khí như vậy, khẩu trang vẫn rất quan trọng để ngăn cản lây truyền Covid giữa các hành khách. Nhiều hành khách vẫn chưa được tiêm chủng, nhưng họ lại được xếp ngồi ở gần nhau trong nhiều giờ tại một thời điểm. Các quy tắc liên bang yêu cầu đeo khẩu trang không chỉ trên máy bay mà còn trên tàu hỏa và xe buýt và sẽ có hiệu lực cho đến ít nhất là tháng 3 năm 2022.

Experts believe that the masks have another and less obvious benefit for the airlines — they provide passengers with the confidence they need to book the flights in the first place.

Các chuyên gia tin rằng khẩu trang có một lợi ích khác và ít rõ ràng hơn đối với các hãng hàng không – chúng sẽ giúp khách hàng tự tin hơn khi họ cần đặt chuyến bay ngay từ đầu.

Nguồn CNN

  1. to do little: không thể làm gì

      The company did little to prevent the disaster.-Công ty đã không thể ngăn chặn thảm họa.

  1. to disclose /dɪˈskləʊz/-v: tiết lộ

      The company has disclosed profits of over £200 million.– Công ty đã tiết lộ lợi nhuận hơn 200 triệu bảng Anh.

  1. consistent /kənˈsɪs.tənt/-adj: đều đặn, nhất quán

      There has been a consistent improvement in her attitude. -Đã có sự cải thiện nhất quán trong thái độ của cô ấy.

     4. transmission /trænzˈmɪʃ.ən/-n: sự lan truyền

      The guidelines focus on preventing the transmission of infectious animal diseases to humans.– Các hướng dẫn tập trung vào việc ngăn ngừa lây truyền các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người.

     5. to stay in effect: có hiệu lực

     effect /ɪˈfekt/-n: hiệu lực.

     The regulation stays in effect on March 12.-Quy định có hiệu lực từ ngày 12 tháng Ba.

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment