Home Thế giới Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hứa ‘Thống nhất’ Đài Loa

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hứa ‘Thống nhất’ Đài Loa

by Nguyệt Minh
Chinese President Xi Jinping promised Thursday to complete “reunification” with self-ruled Taiwan.

Hôm thứ 5 vừa qua, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hứa sẽ hoàn tất “thống nhất” với Đài Loan.

The Chinese leader made the comments during an hour-long speech on the 100th anniversary of the ruling Chinese Communist Party.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đưa ra những bình luận trên trong bài phát biểu dài một giờ, nhân kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền.

He also promised to stop any attempts by Taiwan to seek official independence.

Ông cũng hứa sẽ ngăn chặn mọi nỗ lực của Đài Loan nhằm đòi độc lập chính thức.

China considers democratically ruled Taiwan its own territory and has increased efforts under Xi to defend its sovereignty claims. Those efforts include repeated flights by Chinese fighter planes and bombers close to the island.

Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ của mình và đã tăng cường nỗ lực cai trị  dưới thời ông Tập Cân Bình để bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của mình. Những nỗ lực đó bao gồm các chuyến bay lặp lại của máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Trung Quốc gần hòn đảo này.chu-tich-nuoc-trung-quoc

In his speech, Xi said, “All sons and daughters of China…must work together and move forward in solidarity, resolutely smashing any ‘Taiwan independence’ plots.”

Trong bài phát biểu của mình, ông Tập nói, “Tất cả các con trai và con gái của Trung Quốc … phải làm việc cùng nhau và tiến lên trong đoàn kết, kiên quyết đập tan mọi âm mưu ‘Đài Loan độc lập’.”

Xi also said anyone who tries to bully China “will face broken heads and bloodshed.”

Ông Tập cũng cho biết bất kỳ ai cố gắng bắt nạt Trung Quốc “sẽ phải đối mặt với những cái đầu bị gãy và đổ máu”.

The unusually forceful language appeared to be an answer to criticism from the United States and other countries. Many nations have criticized China’s trade and technology policies, military expansion, and human rights record.

Ngôn ngữ mạnh mẽ bất thường dường như là một câu trả lời cho những lời chỉ trích từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nhiều quốc gia đã chỉ trích các chính sách thương mại và công nghệ, sự mở rộng quân sự và hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc.

Taiwan’s China policy-making Mainland Affairs Council said the Communist Party had reached a “certain economic development.” But it said China remained a dictatorship that abused people’s freedoms and should accept democracy instead.

Hội đồng hoạch định chính sách Trung Quốc của Đài Loan cho biết, Đảng Cộng sản đã đạt được một “sự phát triển kinh tế nhất định.” Nhưng nó nói rằng Trung Quốc vẫn là một chế độ độc tài lạm dụng quyền tự do của người dân và thay vào đó họ nên chấp nhận nền dân chủ.

The council also said Taiwan’s people have rejected the “one China principle,” which states that the island is part of China. It added that China should give up its military threats and talk with Taiwan as equals.

Hội đồng cũng cho biết người dân Đài Loan đã bác bỏ “nguyên tắc một Trung Quốc”, trong đó tuyên bố rằng hòn đảo này là một phần của Trung Quốc. Nó nói thêm rằng Trung Quốc nên từ bỏ các mối đe dọa quân sự và đối thoại với Đài Loan một cách bình đẳng.

“Our government’s determination to firmly defend the nation’s sovereignty and Taiwan’s democracy and freedom and to maintain peace and stability across the Taiwan Strait remains unchanged.”

“Quyết tâm của chính phủ chúng tôi trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền của quốc gia cũng như nền dân chủ và tự do của Đài Loan và duy trì hòa bình, ổn định trên eo biển Đài Loan vẫn không thay đổi.”dai-loan

China has never ruled out the use of force to bring Taiwan under its control. Xi called for a process of “peaceful reunification.”

Trung Quốc chưa bao giờ loại bỏ việc sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát của mình. Ông Tập kêu gọi tiến trình “thống nhất hòa bình”.

But he also said that nobody should “underestimate the Chinese people’s…ability to defend national sovereignty and territorial integrity.”

Nhưng ông cũng nói rằng không ai nên “đánh giá thấp khả năng … của người dân Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.”

The government of the Republic of China withdrew to Taiwan in 1949 at the end of China’s Civil War. The Chinese Communist Party took control of the mainland. The U.S. first recognized the government in Beijing in 1979.

Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc rút về Đài Loan vào năm 1949 khi Nội chiến Trung Hoa kết thúc. Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền kiểm soát đại lục. Hoa Kỳ lần đầu tiên công nhận chính phủ ở Bắc Kinh vào năm 1979.

Most Taiwanese have shown no interest in being ruled by mainland China. Taiwan says only the island’s people can decide their future and have criticized Chinese pressure.

Hầu hết người Đài Loan tỏ ra không quan tâm đến việc bị cai trị bởi Trung Quốc đại lục. Đài Loan nói rằng chỉ người dân trên đảo mới có thể quyết định tương lai của họ và đã chỉ trích áp lực của Trung Quốc.

Nguồn VOA

Sovereignty   /ˈsɒv.rɪn.ti/    -n : chủ quyền

Ex: Talks are being held about who should have sovereignty over the island.  –   Các cuộc đàm phán đang được tổ chức về việc ai nên có chủ quyền đối với hòn đảo.

Resolutely     /ˈrez.ə.luːt.li/    – adv : kiên quyết, cương quyết

Ex: She resolutely refused to learn about computers.   –   Cô kiên quyết không chịu học về máy tính.

Bully    /ˈbʊl.i/  – v :  ức hiếp, bắt nạt

Ex: Our survey indicates that one in four children is bullied at school.    –  Cuộc khảo sát của chúng tôi chỉ ra rằng cứ bốn trẻ thì có một trẻ bị bắt nạt ở trường.

Determination    /dɪˌtɜː.mɪˈneɪ.ʃən/   –  n :

Ex: You can’t help but admire her determination to succeed.   –   Bạn không khỏi khâm phục sự quyết tâm thành công của cô ấy.

Stability    /stəˈbɪl.ə.ti/     – n : sự quyết định

Ex: There are fears over the stability of the banking system.   –   Có những lo ngại về sự ổn định của hệ thống ngân hàng.

Integrity   /ɪnˈteɡ.rə.ti/    –  n : tính chính trực, tính liêm chính

Ex: He was regarded as a man of absolute integrity.   –   Ông được coi là một người đàn ông tuyệt đối chính trực.

You may also like

Leave a Comment